English version of this page

Forskningsaktuelt - Side 7

Publisert 10. mars 2016 09:16

Bruker du to språk jamleg, kan du ha eit fortrinn om du blir ramma av demens. Forskarar skal no studere koplingar mellom alderdom, demens og språk.

Illustrasjonsbilde av en pleier som tar blodprøve av en liggende pasient.
Publisert 7. mars 2016 11:06

Stadig flere får invasive soppinfeksjoner i den vestlige verden. Årsaker er at vi har flere immunsvekkede og kronisk syke pasienter som lettere får infeksjoner av sopper i normalfloraen. I verste fall kan slike infeksjoner ta livet av pasienten før grunnsykdommen, når behandlingen ikke virker.

Illustrasjon av hjerne
Publisert 3. mars 2016 15:23

Det foregår trolig et samspill mellom genet for apolipoprotein og periodontitt ved Alzheimers sykdom og enkelte systemiske sykdommer

Publisert 3. mars 2016 14:34

P. gingivalis endrer aktiviteten til inflammasomer slik at den kan overleve i celler og vev i og utenfor munnhulen

Illustrasjonsbilde av bakterie med nanopumpe
Publisert 2. mars 2016 10:00

Forskere ved UiO og NCMM har oppdaget at bakterienes system for transportering av magnesium er så følsomt at det kan oppdage en klype magnesiumsalt i et svømmebasseng. 

Geir Åge Løset med medarbeidarar i laboratoriet.
Publisert 25. jan. 2016 10:17

Forskar Geir Åge Løset starta firmaet Nextera basert på eiga forsking ved UiO. Han meiner innovasjon er ein mental tilstand som må inn heilt frå studiestart. Nextera sin banebrytande teknologi gjer det lettare å utvikle nye, målretta legemiddel med færre biverknader til behandling av kroniske betennelsar og autoimmune sjukdomar og vil ha store samfunnsøkonomiske gevinstar.

Agnete B. Fredriksen, forskningssjef i Vaccibody.
Publisert 25. jan. 2016 10:16

– Spennende og krevende, og veldig stort å komme seg til klinisk utprøving. Det sier forskningssjef i Vaccibody, Agnete B. Fredriksen, om arbeidet med å ta egen vaksineforskning fra UiO videre i firma som tester produktene sine på mennesker, og som har bygget opp et nettverk av samarbeidspartnere på verdensbasis.

Publisert 15. des. 2015 15:30

Ferske studier påviser en rekke bakterier i kjeveleddet hos pasienter med barneleddgikt. Det sender forskerne i en ny retning for hvordan sykdommen kan behandles, og kanskje til og med helbredes.

Forskning ved Psykologisk institutt.
Publisert 1. des. 2015 16:21

UiO har mange forskere innen livsvitenskap som prøver å finne ut hvordan hjernen utvikler seg gjennom livet og hva som er de underliggende årsakene til sykdom i hjernen.

Kollasj bilder av forskere
Publisert 1. des. 2015 09:59

Gjennom 24 bilder gir vi deg et innblikk i hverdagen til livsvitenskapsforskere ved UiO og arbeidet med satsingen UiO:Livsvitenskap.

Nils Chr. Stenseth og Anne Maria Eikeset
Publisert 16. nov. 2015 10:40

Hva skjer med en fiskebestand dersom vi overfisker? Når må man slutte å fiske for at en bestand ikke skal kollapse? Ved CEES ved UiO samarbeider de med både nordiske, europeiske, russiske og amerikanske forskere for å finne svar på blant annet disse spørsmålene.

Eksempel på koloskopiundersøkelse
Publisert 12. nov. 2015 11:47

Forskningsgruppen for klinisk effektforskning ved UiO har tett samarbeid med verdensledende forskere ved Harvard for å finne ut hva som virker og hva som ikke virker for å forebygge tykk- og endetarmskreft. De gjennomfører studier som de fleste ikke greier å gjøre.

Fernanda Cristina Petersen i laboratoriet.
Publisert 12. okt. 2015 10:23

Universitetet i Oslo har ei rekke prosjekt innan livsvitskap som har same mål: å handtere det aukande problemet med antibiotikaresistens som Verdas helseorganisasjon (WHO) meiner er ein av verdas største helsetruslar. Tverrfagleg samarbeid må til for å løyse denne store globale samfunnsutfordringa.

Professor Pål Rongved.
Publisert 6. okt. 2015 14:55

Behovet for nye legemiddel mot bakteriar er stort fordi ei rekke bakteriar no er motstandsdyktige mot antibiotika som er på marknaden. Forskarar ved Universitetet i Oslo har så lovande resultat med såkalla sink-kelatorar at både Forskingsrådet og ein kommersiell aktør støttar forskinga med fleire millionar kroner.

Dag Berild
Publisert 21. sep. 2015 15:19

Trass i mange år med nasjonale faglege retningslinjer for antibiotikabruk, aukar problemet med antibiotikaresistente bakteriar òg i Noreg. Det er nødvendig med digital styring av legane si forskriving for å få ned bruken av antibiotika både i sjukehus og i allmennpraksis, meiner overlege Dag Berild.

Hedvig Nordeng sammen med Lars Peter Engeset Austdal i laboratoriet.
Publisert 10. sep. 2015 09:15

For noen forskere er god og balansert forskningsformidling spesielt viktig fordi resultatene de formidler, har store konsekvenser for andre. Slik er det for UiOs forskere som jobber med å undersøke hva bruk av legemidler under svangerskapet har å si for utviklingen til det kommende barnet. Tverrfaglig samarbeid i endringsmiljøet PharmaTox skal ta forskningen deres et steg videre.

Ung forsker i laboratoriet.
Publisert 27. aug. 2015 12:48
Kollasj livsvitenskap
Publisert 13. aug. 2015 08:03

Ved Universitetet i Oslo satser vi på livsvitenskap for å få ny innsikt og for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Et nytt styre er i gang med å koordinere arbeidet med livsvitenskapssatsingen.