Regjeringen må sikre en helhetlig kunnskapspolitikk

Regjeringen forhandler i disse dager om både politikk og poster. Spekulasjonene er allerede i gang. Et spørsmål er om Kunnskapsdepartementet (KD) vil få flere statsråder. Men viktigere enn antall statsråder er tross alt politikken.

Av: rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo

Statsråd Røe Isaksen la frem en ambisiøs stortingsmelding om utdanningskvalitet for ett år siden. En av de bærende ideene i Kvalitetsmeldingen innebærer å overføre virkemidlene for kvalitet i forskningen til utdanningen, slik at det blir en bedre symmetri mellom to av universitetenes hovedoppgaver: Forskning og utdanning.

Behovet for tettere kobling mellom forskning og utdanning var også Universitetet i Oslos viktigste innspill til revideringen av Langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Forskning og høyere utdanning kan ikke ses hver for seg, og derfor er vi så opptatt av at regjeringserklæringen gjenspeiler dette.

Det er også viktig at grensene mellom videregående utdanning og høyere utdanning bygges ned. Dette er en avgjørende suksessfaktor blant annet for å redusere frafall i høyere utdanning.

Vi vil også bidra til en kvalitetsheving i videregående utdanning gjennom å sikre en god lærerutdanning. UiO har 21 universitetsskoler som vi samarbeider tett med for å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Det kan bli mer utfordrende å se hele utdanningsløpet i sammenheng dersom departementet deles mellom flere statsråder. Det krever i alle fall at statsrådene holder tett kontakt slik at vi unngår at det bygges murer mellom utdanningsnivåene.

Uavhengig av antall statsråder i Kunnskapsdepartementet håper jeg at den nye regjeringsplattformen vil videreføre hovedretningen innenfor vårt felt de seneste årene – særlig med tanke på ambisjonene om at forskning skal utgjøre tre prosent av BNP, økt grunnfinansiering av institusjonene, prioritering av fri prosjektstøtte, flere studentboliger og sterkere samhandling mellom akademia og et mer forskningsintensivt næringsliv og offentlig sektor.

I tillegg har UiO bedt om at særlig følgende momenter vektlegges i en ny regjeringsplattform:

  • Større trykk på utdanningskvalitet og læringsmiljø
  • Prioritering av fremragende forskning og utdanning
  • Det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet i UH-sektoren må løses
  • Strategisk satsing på livsvitenskap
  • Oppfølging av Meld. St. 25 (2016–2017) Et løft for humaniora
Publisert 7. jan. 2018 22:15 - Sist endret 7. jan. 2018 22:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.