English version of this page

Policy for strålevern

Det skal være trygt å arbeide med strålekilder ved UiO.  Prinsippet om at stråleeksponeringen skal holdes så lav som praktisk mulig skal være førende.

Mål

Arbeid med strålekilder skal ikke føre til unødvendig eksponering av brukere eller andre personer, bruk av risikovurderinger og tilstrekkelig opplæring skal sikre dette. All bruk av strålekilder skal rapporteres til enhetens ledelse samt Enhet for HMS og beredskap ved sentral strålevernskoordinator for UiO.

Begreper

Med strålekilder menes følgende strålekilder slik de er definert i Strålevernsforskriften:

 • Radioaktive kilder
 • Laser klasse 3b og 4
 • UVC kilder
 • Røntgenapparater
 • Akseleratorer
 • Magnetfelt og andre ikke-ioniserende strålekilder som kan føre til at fastsatte grenseverdier (i regelverket) kan overskrides.

Organisering av arbeidet

UiO har en sentral strålevernskoordinator plassert i Enhet for HMS og beredskap. Sentral strålevernskoordinator skal koordinere strålevernsarbeidet ved UiO og rapportere til UiOs øverste ledelse. Sentral strålevernskoordinators oppgaver i forhold til strålevernsmyndighetene er å:

 • være kontaktpunkt for myndighetene i forbindelse med strålevernstilsyn og -uhell
 • utforme søknader til aktuelle myndigheter
 • utforme / koordinere rapporter til Statens strålevern etter gjeldende forskrifter og pålegg, som:
  • årsrapport
  • melding av strålekilder
  • melding av uhell

Før arbeid med strålekilder igangsettes skal enhetens ledelse utpeke en lokal strålevernskoordinator som skal:

 • koordinere strålevernsarbeidet lokalt (opplæring, skjerming, verneutstyr, etc.)
 • ha oversikt over det arbeidet som foregår
 • ha tilstrekkelig kjennskap til regelverket
 • rapportere strålebruken til både enhetens ledelse og sentral strålevernskoordinator for UiO
 • konsultere med sentral strålevernskoordinator ved større endringer i arbeidet (nye laboratorier, bruk av større mengder radioaktivitet, eller ved anskaffelse av strålegivende utstyr)

Det kan utpekes flere lokale strålevernskoordinatorer ved en enhet dersom enheten finner det hensiktsmessig. Hvem som er utpekt som lokal strålevernskoordinator rapporteres til sentral strålevernskoordinator for UiO.

Den enkelte som jobber med strålekilder skal gjennomgå påkrevd opplæring og følge de fastsatte rutinene.

Risikovurdering

Alt arbeid med strålekilder skal risikovurderes skriftelig før arbeidet igangsettes og risikovurderingen skal oppbevares, jf. Strålevernforskriften og Internkontrollforskriften.

Opplæring

Alle som skal arbeide med strålekilder skal gjennomgå opplæring i strålevern som minimum tilfredsstiller myndighetenes krav/anbefalinger. Opplæringen kan ha en generell tilnærming til strålevern, men det må også gis opplæring i lokale prosedyrer og rutiner. Personer som oppholder seg i/har adgang til rom der andre bruker strålekilder skal også ha tilstrekkelig opplæring. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres.

Rapportering

Omfanget av strålebruken skal hvert år innen 15. februar rapporteres på fastsatt skjema til enhetens ledelse og sentral strålevernskoordinator.

Anskaffelse og avhending av strålekilder, unntatt åpne radioaktive kilder, skal fortløpende rapporteres til sentral strålevernskoordinator. Anskaffelse og avhending av åpne radioaktive kilder skal kun rapporteres i årsrapporten.

Uhell og andre uønskede hendelser skal rapporteres fortløpende til enhetens ledelse og sentral strålevernskoordinator.

Sentral strålevernskoordinator har ansvar for å rapportere til Statens strålevern.

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-104
Publisert 4. juli 2012 10:17 - Sist endret 21. okt. 2020 15:06