English version of this page

Mål og policyer

Mål for HMS-arbeidet ved UiO

For å nå målsetningen om å være et ledende forskningsuniversitet, må Universitetet i Oslo være blant de fremste også innen HMS-området.

Dette innebærer:

  • Et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter
  • En handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon
  • Tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger
  • En fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø

Operasjonelle mål

Ha risko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med:

  • Identifisering av aktuelle HMS-risikoer
  • Konkret ansvarsplassering
  • God risikostyring og tilpasset beredskap

Øke opplevelsen ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom:

  • Kontinuerlig forbedringsarbeid
  • Utstrakt medvirkning
  • Utøvelse av tydelig ledelse

Policyer

Policyene er et sett med plikter/forventninger/krav som skal følges opp. Policyene kan konkretisere hvordan lovverk skal oppfylles der lovverket gir valgmuligheter eller de kan gi overordnede rammer for hvordan HMS-arbeidet ved UiO skal drives. Policyene vedtas av ledelsen.

UiOs HMS-policyer er listet opp i venstremargen.

Les mer om UiOs HMS-system


Publisert 5. juli 2012 13:46 - Sist endret 12. juni 2017 11:54