English version of this page

Funksjonsbeskrivelse for lokal HMS-koordinator

Lokal HMS-koordinator skal bistå leder med å ivareta sitt HMS-ansvar og påse at alle oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet ivaretas på tilfredsstillende måte.

Ansvar og rolle

 • Dekan, instituttleder, museumsdirektør, bibliotekdirektør, senterleder og fagavdelingsdirektør har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved egen enhet.
 • Hvilke arbeidsoppgaver som er delegert til lokal HMS-koordinator, skal avtales skriftlig mellom leder og lokal HMS-koordinator. Ulike enheter har ulike særtrekk og behov som vil avgjøre hvilke arbeidsoppgaver og hvilken myndighet som er aktuelle for lokal HMS-koordinator.

Kompetanse

Lokal HMS-koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig kunnskap om UiOs HMS-system og endringer i regelverk. Nødvendig kompetanse kan hentes fra opplæringstilbud som utarbeides av Enhet for HMS og beredskap. Nettverk for lokale HMS-koordinatorer er en arena for kompetansebuygging, "best practice" og læring på tvers. Kurs gjort obligatorisk for verneombud, vil normalt også gjelde lokal HMS-koordinator.

Typiske arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

 • Fungere som rådgiver for ledelsen i HMS-spørsmål.
 • Bistå ledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet).
 • Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til UiOs HMS-system.
 • Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS.
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll med at det systematiske HMS-arbeidet fungerer etter hensikten.

Andre praktiske oppgaver

 • Gjennomføring av enhetens vernerunder.
 • Bistå i arbeidsmiljøundersøkelser.
 • Dokumentere deltakelse på HMS-opplæring.
 • Utarbeide lokale prosedyrer.
 • Følge opp enhetens avviksbehandling.
 • Bistå leder med å analysere hendelser som underlag for læring og oppdatering av HMS-system.
 • Utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av risikovurderinger.
 • Bistå lederen med å utrede konsekvenser knyttet til arbeidsmiljø ved større endringer, eksempelvis innføring av nye metoder, kjøp av tungt vitenskaplig utstyr, ombygging eller omorganisering.
 • Oppdatere enhetens HMS-websider (redaktøransvar).
 • Være sekretær for LAMU.
Publisert 5. juli 2012 13:46 - Sist endret 8. apr. 2019 14:07