English version of this page

Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud

Formål

Denne prosedyren skal sikre at:

 • det velges verneombud og varaverneombud innen alle verneområder,
 • valget foregår på en korrekt og forutsigbar måte,
 • ansatte og ledere får informasjon om hvem som er verneombud og varaverneombud.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å fastsette verneområder innen sitt virkeområde.

Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å sette ned et valgstyre for valg av verneombud og varaverneombud. Valgstyret skal bestå at 1 til 3 personer.

Valgstyre

Valgstyret har ansvar for å

 • finne fram til kandidater til verneombudsvervet,
 • gjøre kandidatenes navn og forslagsstillernes navn kjent
 • gjennomføre valget,
 • rapportere til ledelsen om hvem som er valgt innen de aktuelle verneområdene og når funksjonstiden begynner, dersom dette ikke er 1. januar.

Fagforeningene

Dersom valgstyret ikke klarer å finne fram til kandidater til verneombud eller varaverneombud, skal fagforeningene peke ut verneombud og varaverneombud.

Ledelsen

Dersom de ansatte eller fagforeningene ikke klarer å velge eller peke ut verneombud og varaverneombud, har ledelsen ansvar for å peke ut verneombud og varaverneombud.

Ledelsen har ansvar for å gjøre kjent for de ansatte hvem som er valgt eller pekt ut til verneombud og varaverneombud innen de ulike verneområdene og når funksjonstiden begynner.

Ledelsen har ansvar for å melde fra til Enhet for HMS og beredskap og hovedverneombudet hvem som er valgt eller pekt ut som verneombud og varaverneombud.

Fremgangsmåte

Planlegging

 • Arbeidsmiljøutvalget skal vurdere om verneområdene er for store til at verneombudet kan ha oversikt over verneområdet sitt, og gjøre eventuelle justeringer. Verneområdet skal være klart definert og bør følge organisatoriske enheter.
 • Valgstyret skal lage en framdriftsplan tilpasset den aktuelle organisatoriske enhet. Valget skal være avsluttet innen 1. november.

Deltakere ved valg av verneombud og varaverneombud

 • Alle ansatte som ikke har lederfunksjoner eller opptrer på vegne av ledelsen kan velges til verneombud eller varaverneombud. De som velges bør være godt kjent med arbeidet på den aktuelle enheten. Funksjonstiden er 2 år.
 • Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett.

Gjennomføring av valg av verneombud og varaverneombud

 • Kandidatenes og forslagstillernes navn skal gjøres kjent for de stemmeberettige.
 • Valget skal være skriftlig og hemmelig. Valget kan gjennomføres som urnevalg eller ved en elektronisk løsning som tilfredsstiller kravet til hemmelig valg.
 • Dersom det bare foreligger et forslag til kandidat, anses kandidaten som valgt uten at enheten trenger å gjennomføre valg.

Rapportering

Valget skal dokumenteres gjennom skriftlig beskjed til ledelsen om hvem som er valgt, eventuelt utpekt, til verneombud og varaverneombud innen det enkelte verneområdet. Det oppgis også når funksjonstiden starter, dersom dette ikke er 1. januar. En ansatt kan ikke fungere som verneombud før ledelsen har fått skriftlig melding om hvem som er valgt, eventuelt utpekt.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Definisjoner

 • Med ”arbeidsmiljøutvalg” menes i denne prosedyren arbeidsmiljøutvalg på det aktuelle organisatoriske nivå.
 • Med ”ledelse” menes i denne prosedyren ledelsen på det samme organisatoriske nivå som det aktuelle arbeidsmiljøutvalget.
 • Med ”øverste ledelse” menes i denne prosedyren rektoratet, dekanat, instituttleder og administrativ leder, fagdirektører med nestledere, museumsdirektører med nestledere, universitetsbiblioteksdirektør med nestleder, senterledere med nestledere for sentre som ikke er underlagt et fakultet eller museum osv.
 • Med ”ansatt” menes i denne prosedyren de personene som UiO har arbeidsgiveransvar for.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 4
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-97
Publisert 15. aug. 2012 23:01 - Sist endret 8. jan. 2021 09:59