English version of this page

Forebygging fra arbeidsgivers side

Åpenhet, økt kompetanse og bevissthet om trakassering er viktige i det forebyggende arbeidet og bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø.

Nulltoleranse

Ved Universitetet i Oslo skal ingen, hverken ansatte eller studenter oppleve å bli utsatt for trakassering eller mobbing. Arbeidsmiljøet ved UiO skal være trygt og inkluderende.

UiO har derfor utarbeidet retningslinjer mot trakassering som ledd i det forebyggende arbeidet.

  Helsepåvirkning

  Det kan være svært belastende å bli utsatt for trakassering, derfor det er viktig å jobbe forebyggende for å minimere risikoen for at trakassering forekommer ved UiO. Selv om graden av helsepåvirkning kan variere, kan det å bli utsatt for trakassering føre til:

  • Opplevelse av utrygghet
  • Kvernetanker
  • Mentalt stress
  • Lav selvtillit
  • Angst og depresjon
  • Slutte i jobben/avbryte studiet

  Bedriftshelsetjenesten

  UiOs bedriftshelsetjeneste (BHT) tilbyr støttesamtale for personer i konflikt, mekling i konflikter og lederstøtte. BHT fasiliterer risikokartlegging, tilbyr skreddersydde kurs og workshops for enhetene.

  Kontakt Enhet for Bedriftshelsetjeneste (BHT)

  Verktøy for å jobbe forebyggende

  Et godt arbeidsmiljø for alle er noe virksomheten må jobbe med kontinuerlig. Ledere bør gå foran som et godt eksempel og være bevist på egen adferd og språkbruk. 

  For å få til et godt arbeidsmiljø bør leder inkludere ansatte i det forebyggende arbeidet. 

  Det er viktig at terskelen er lav for å snakke om og ta opp spørsmål om trakassering. Ledere bør legge til rette for at tema settes på dagsorden med jevne mellomrom. 

  Risikokartlegging

  Risikokartlegging er et verktøy for å øke bevisstheten om trakassering.

  Ved å gjennomføre en risikokartlegging sammen med de ansatte vil arbeidsgiver bli bevisst på risikogrupper og risikoområder på arbeidsplassen.

  På den måten kan arbeidsgiver jobbe mer målrettet og minimere risikoen for at ansatte blir utsatt for trakassering.

  I tillegg kan gjennomføringen av en slik kartlegging være et viktig verktøy for dialog om hvordan man ønsker å ha det på arbeidsplassen.

  Les mer om hvordan gjennomføre en risikokartlegging.

  Samtaleverktøy

  Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet utviklet et samtaleverktøy som kan gjøre det enklere å snakke om seksuell trakassering på jobben.

  Les mer om samtaleverktøyet på nettsidene til Likestillings-og diskriminerings-ombudet (lmd.no).

  Det er utformet som en quiz, og tar opp 12 dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

  Gå til quiz.

  Kartlegging av mobbing og trakassering

  Terskelen for å si ifra om trakassering eller utilbørlig adferd kan være høy. Det er få innmeldte saker, men forskning viser at både menn og kvinner trakasserer og blir utsatt for trakassering.

  En nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren (uia.no) som ble gjennomført våren 2019 viste at 13 % av ansatte ved UiO har opplevd mobbing og trakassering i forbindelse med sitt arbeidsforhold i løpet av det siste året.

  Kurs i konflikthåndtering og håndtering av varslingssaker

  UiO tilbyr kurs for ledere i konflikt- og varslingshåndtering:

  • Håndtering av varslingssaker 
  • Håndtering og forebygging av trakassering 
  • Konflikthåndtering
  • Den vanskelige samtalen
  • Medarbeidersamtalen

  Se kursomtaler og aktuelle kursdatoer på for ansatte-sidene.

  Eksterne samarbeidspartnere som kan bistå

  UiO har rammeavtale med en rekke eksterne samarbeidspartnere som blant annet kan bistå med forebygging og håndtering av konflikter.


   
  Publisert 16. des. 2019 13:13 - Sist endret 22. juli 2020 11:26