English version of this page

Hva er å varsle?

UiO skal sikre et forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i henhold til arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven. Retten til å varsle vil både kunne bidra til å avdekke kritikkverdige forhold, og hindre at nye oppstår. 

 • Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes lovbrudd, brudd på skriftelige etiske retningslinjer ved UiO eller etiske normer som det er bred tilsluttning om i samfunnet.
 • Forhold som ansatte mener er kritikkverdige kun ut fra egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes ikke av bestemmelsen om varsling. Det samme gjelder også forhold som ikke har en viss allmenn interesse, som allerede er allment kjent og er offentlig tilgjengelig.
 • Uenighet i beslutninger om budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk regnes ikke som varsling.
 • Varslingen skal være forsvarlig. Dette innebærer at varslingsretten begrenses ved at det stilles krav om at varsler må være i god tro med hensyn til riktigheten av de forhold det varsles om. I tillegg må varsler ha saklig grunnlag for kritikken og ikke varsle på en måte som er trakasserende, unødig sårende eller belastende for enkeltpersoner eller arbeids- og læringsmiljøet ved UiO. 

Eksempler på kritikkverdige forhold

 • Brudd på interne retningslinjer og etiske normer ved UiO
 • Uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til lærings- eller arbeidsmiljøet
 • Korrupsjon, misbruk av offentlige midler, økonomiske misligheter
 • Myndighetsmisbruk, maktmisbruk, rusmisbruk, brudd på taushetsplikt og personvern
 • Mobbing, diskriminering, trusler, vold, overgrep eller ulike former for trakassering
 • Vitenskapelig uredelighet eller brudd på forskningsetiske normer
 • Forurensning eller uforsvarlig lærings- eller arbeidsmiljø
 • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
 • Forhold ved UiO som har medført sykdom eller personskade

Hvis det gjelder deg

 • Mobbing, trakassering og seksuell trakassering tar UiO svært alvorlig. Hvis du har opplevd dette, kan du si ifra til din nærmeste leder eller dennes overordnede. Er dette vanskelig, er det flere du kan rådføre deg med. Du kan også varsle via varslingsskjema.
 • Andre typer kritikkverdige forhold som berører deg personlig skal du ta opp med din nærmeste leder eller dennes overordnede. I slike tilfeller skal det ikke brukes varslingsskjema.
 • Uenighet i beslutninger om budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer regnes ikke som varsling.
 • UiO har egne rutiner for konflikthåndtering og HMS-avvik.
Publisert 10. juli 2019 14:33 - Sist endret 24. juli 2020 11:24