English version of this page

Trakassering

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig adferd på arbeidsplasser og alle utdanningsinstitusjoner skal ha tiltak for å forebygge trakassering. UiO aksepterer ingen form for trakassering. 

Mobbing og seksuell trakassering

Trakassering og utilbørlig opptreden forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering, se eksempler på Arbeidstilsynets nettsider om trakassering (arbeidstilsynet.no).

Hva er mobbing?

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing.

Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale og faglige nettverket ved UiO, stadig bli forbigått eller oversett, for eksempel når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid eller fleipet med og latterliggjort.

Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike former av dette. For å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid (arbeidstilsynet.no).

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Med «seksuell oppmerksomhet» menes oppmerksomhet av seksuell karakter eller seksuelt betont oppmerksomhet. Oppmerksomheten kan være verbal, ikke-verbal eller fysisk.

Seksuell trakassering kan omfatte alt fra blikk, kommentarer og uønsket berøring. Å få tilsendt bilder eller videoer med seksuelt innhold via brev, telefon eller internett, kan også omfattes.

For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket.  Det vil si at den verken må være velkommen eller gjensidig. Det er oppfatningen hos den som opplever seg trakassert som skal tillegges mest vekt i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke. Les om seksuell trakassering på Likestilling- og diskrimineringsombudets sider (ldo.no).

Har du opplevd dette?

UiO tar mobbing og seksuell trakassering på alvor, og oppfordrer deg til å si fra hvis du opplever det. Du som er ansatt har plikt til å varsle dersom du ser andre bli mobbet eller trakassert på UiO. 

For deg som er student

Det kan være vanskelig å si fra direkte, så her har du flere muligheter:

  • Gi respons til den det gjelder skriftlig på sms, e-post eller lignende og ta vare på det.
  • Fortell det du har opplevd til en person du har tillit til så fort som mulig. Be den du snakker med skrive ned det du har fortalt.
  • Skriv ned hendelsen selv. Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte. Ta vare på dokumentasjon, for eksempel sms, e-post, Facebook og Snapchat.
  • Søk hjelp og råd hos fastlegen din, StudentombudetSiO Helse og Rådgiving (sio.no) eller Studentprestene.
  • Anmeld saken til politiet hvis du tror at det du har opplevd er straffbart.
  • Bruk muligheten til å Si fra til UiO for å varsle dem som vet hvordan en slik sak skal følges opp ved UiO.

Si fra til UiO

Vanskelig å si fra alene? Ta med deg en støtteperson, venn eller Studentombudet.

For deg som er ansatt

Det kan være vanskelig å si fra direkte, her har du flere muligheter:

  • Gi respons til den det gjelder skriftlig på sms, e-post eller lignende og ta vare på det.
  • Ta kontakt med din nærmeste leder eller lederen over og forklar situasjonen. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med en du har tillit til.
  • Hvis det er vanskelig for deg å gå til en leder først, er det flere du kan rådføre deg med:

Uansett bør du skrive ned hendelsen selv. Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte. Ta vare på dokumentasjon, for eksempel sms, e-post, Facebook og Snapchat.

For deg som kan bli kontaktet

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 4. jan. 2021 10:42