Innkalling til møte i LMU

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
 • Prodekan studier Knut Mørken (MN)
 • Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen

Vara

 • Student Ingvild Garmo Nilsson
 • Student Johannes Vincent Meo
 • Student Henrik Bjørndalen
 • Student Dorthea Enger
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Knut Mørken)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (Studieavdelingen)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen

seniorrådgiver Mette Torp Christensen, Seksjon for studiekvalitet, sekretær for utvalget.

Sakskart

Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjenning av dagsorden

O-sak 27/19 Orientering om studentobudets rapport for 2018

v Studentombudet

D-sak 28/19 Status for arbeidsgruppens arbeid med læringsmiljøplattform og veien videre

v/arbeidsgruppen (Håkon Borgos, Knut Martin Mørken, Leif Johnny Johannesen, Brit Heidi Rustad, Mette Torp Christensen (sekretær) 

D-sak 29/19 Årsrapport for LMU

v/sekretær for LMU OBS: årsrapporten blir ettersendt

O-sak 30/19 Ny representant fra fakultet for de to kommende studieårene

v/ Sekretær for LMU

Fakultetenes representasjon i LMU går på omgang. I følge fastsatt liste over fakultetenes representasjon er det OD som skal møte fast og SV på vara for perioden 2010-2021.

D-sak 31/19 Forslag til møtetidspunkt neste studieår

v/ Sekretær for LMU

Høst 2019

Fredag 13.september kl 09.30-11.30

Mandag 28.oktober kl 09.30-11.30

Fredag 6.desember kl 09.30-11.30

Vår 2020

Tirsdag 11. februar kl 09.30-11.30

Tirsdag 14. april 09.30-11.30

Tirsdag 9. juni kl 09.30-11.30

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2019 12:35 - Sist endret 10. jan. 2020 09:47