Filming og fotografering på UiO

UiO tillater filming og fotografering på universitetets eiendom. Hvordan dette organiseres praktisk, kommer an på hvilke type produksjon det gjelder.

Nyheter

Kontakt pressevakttelefonen 930 77 006 (kun talebeskjeder, ikke SMS).

Intervjuer

Avtal med pressekontakter ved de ulike fakultetene eller direkte med den som skal intervjues.

Trådløst utstyr

Trådløse mikrofoner slår lett inn på UiOs teknisk anlegg. Alle som gjør opptak ved UiO må derfor bruke mikrofon med kabel. Dette gjelder også opptak utendørs. Ta kontakt med av-teknisk@usit.uio.no ved behov og spørsmål.

Reklame

Universitetet har et generelt forbud mot kommersiell aktivitet på universitetets område. Det gis normalt ikke tillatelse til filming og foto for reklame på våre arealer, innendørs eller utendørs. 

Andre produksjoner

 • Det må søkes om tillatelse til å filme/fotografere minimum én uke i forkant. 
 • Om søknaden innvilges, avhenger blant annet av hvilke arealer som skal brukes, om undervisningsplanen etterlater nok tid til produksjonen og om det teknisk lar seg gjennomføre. 
 • Vær oppmerksom på at filming under forelesninger også krever tillatelse fra foreleser og informasjon til publikum i forkant.
 • Dersom tredjepersoner er identifiserbare, må fotograf eller filmprodusent innhente samtykke. Bruk samtykkeerklæring (word).

Søknad

Søknaden skal inneholde følgende punkter og sendes til Eiendomsavdelingen:

 • Navn på firma med fakturaadresse og navn på produksjonsansvarlig.
 • Type produksjon (drama, dokumentar, underholdning og lignende).
 • Hva som skal filmes. Beskriv hvorfor produksjonen skal finne sted nettopp ved UiO.
 • Hvilket areal/bygning som ønskes brukt.
 • Antall personer med i produksjonen og spesielle tekniske behov (strøm, rigging av utstyr, etc).
 • Dato og klokkeslett og totalt antall timer for rigging og opptak.

Befaring

Eiendomsavdelingen kan være behjelpelig med å finne passende lokaler og eventuell befaring i forkant av produksjonen. Befaring er ikke ensbetydende med at tillatelsen innvilges.

Økonomisk ansvar

 • Ved produksjoner innendørs gjelder priser for leie av møte- og undervisningsrom ved UiO.
 • Vanlige aktsomhetsregler i forhold til tredjeperson må ivaretas. De som filmer eller fotograferer i UiOs arealer har ansvar for å dekke skader som tilstøter UiOs eiendom eller personer.
 • Store deler av UiOs bygningsmasse er vernet. I tillegg eier og forvalter UiO viktige kunstverk. Fotografering og filmopptak kan føre til påkjenninger for bygningsmasse, gjenstander og interiør. Aktsomhet må vises. Det kreves full erstatning fra leietaker ved eventuelle skader.
 • Eiendomsavdelingen kan stanse opptak ved brudd på forskrifter og inngåtte avtaler.

Leietaker forplikter seg til å overholde følgende forskrifter

Vedrørende lokaler og interiør:

 • Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade.
 • I utgangspunktet disponeres lokalene slik de er.
 • Besiktigelse og avtale om endring må gjøres på forhånd.
 • Avtalt flytting av møbler og gjenstander gjøres av driftspersonale på forhånd og/eller av produksjonsansvarlig på opptaksdagen.
 • All form for rengjøring skal kun utføres av Eiendomsavdelingen, og ekstraordinært renhold belastes produksjonsansvarlig.
 • Servering av mat og drikke/bespisning er ikke tillatt.
 • Ved større produksjoner må kjøreplan for hver dag leveres på forhånd, og den skal omfatte følgende: dagens aktiviteter, antall deltagende personer, produksjonsutstyr og rigging, bruk av rekvisitter.
 • Fotografering og filming kan komme i konflikt med copyright knyttet til kunstverk. Produksjonsansvarlig plikter å søke BONO om reproduksjonstillatelse av opphavsrettslig beskyttede kunstverk.

Vakthold:

 • Ved større filmopptak og innendørs fotografering vurderer Eiendomsavdelingen om vekter må være til stede. Kostnad for vekter dekkes av produksjonsansvarlig.
 • Frist for avbestilling av vekter er to uker. De ansvarlige for produksjonen vil bli belastet for vekterbestillingen dersom fristen ikke overholdes.

Brannsikkerhet:

 • Arrangør/ produksjonsansvarlig plikter å gjøre seg kjent med UiOs branninstruks, og påse at tilstedeværende under produksjonen er kjent med denne.

Praktiske detaljer:

 • Nøkler utleveres ikke til leietaker
 • Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass, og i begrenset omfang
 • Garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted
   
Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 21. nov. 2019 11:17