English version of this page

Retningslinjer for inngåelse av internasjonale samveiledningsavtaler

Godkjent av rektor på fullmakt, 5. august 2020. Disse retningslinjene erstatter «Retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (cotutelle-avtaler) mellom UiO og europeiske universiteter» av 4. mai 2009.

Inngåelse av internasjonale samveiledningsavtaler reguleres blant annet av følgende regelverk:

1. Formålet med retningslinjene er å understøtte internasjonalt samarbeid om forskerutdanningen ved UiO, og å tilrettelegge for mobilitet for doktorgradskandidater. Retningslinjene synliggjør avgrensninger mot avtaler om gradssamarbeid på ph.d.-nivå, og gir regler for hva slags samveiledningsavtaler fakultetene kan inngå uten at det medfører behov for en institusjonell rammeavtale.

2. Samveiledningsavtaler forstås som internasjonale avtaler om felles veiledning av individuelle ph.d.-kandidater. Avtalene skal gi kandidatene en faglig merverdi i doktorgradsarbeidet og skal dokumenteres på grunnlag for vitnemål.

3. Fakultetene kan selv inngå samveiledningsavtaler for individuelle kandidater som omhandler faglige, praktiske og økonomiske vilkår for samarbeidet. Slike avtaler kan ikke avvike fra Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo. Avtalen skal undertegnes av partene i samarbeidet og dekan eller fakultetsdirektør.

4. Samarbeid som innebærer avvik fra Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo krever en institusjonell rammeavtale. Slike avtaler skal undertegnes av rektor.

5. Samarbeid som innebærer felles eller dobbel gradstildeling skal følge UiOs Retningslinjer for internasjonalt samarbeid om doktorgradstildeling (fellesgrader).

Publisert 13. apr. 2021 14:32 - Sist endret 14. apr. 2021 13:00