Oversikt over regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning

Regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning består av en rekke lover og forskrifter, disse regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning.

For å sørge for at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas, skal all helseforskning gjøres i henhold til UiOs interne kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

Forskningsetiske retningslinjer

  • Helsinkideklarasjonen (forskningsetikk.no) er etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening og hjemlet som norsk rett i forskrift om klinisk utprøving.

Helseforskning

Legemiddelforskning  mennesker

Forskning med medisinsk utstyr på mennesker

Humanmedisinsk bruk av bioteknologi

  • Bioteknologiloven (lovdata.no) gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m. Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren eller hvor opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake til vedkommende.

Håndtering av personopplysninger i forskning

Erstatningsrettigheter ved medisinsk forsøksvirksomhet

  • Pasientskadeloven (lovdata.no) regulerer erstatningsrettigheter ved pasientskader herunder som følge av medisinsk forsøksvirksomhet.

Generelt forvaltningslovverk

  • Forvaltningsloven  (lovdata.no) gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltningen, eksempelvis vil personer som har gitt samtykke til deltagelse i forskningsprosjekt ha partsrettigheter.
  • Offentleglova (lovdata.no) regulerer  allmennhetens rettigheter til  innsyn i offentlige saksdokument
  • Arkivlova (lovdata.no)
  • Forskrift om offentlege arkiv  (lovdata.no) regulerer de fleste sider ved arkivfunksjonen i offentlig forvaltning, ivaretatt i ePhorte ved UiO.
Publisert 13. sep. 2012 16:45 - Sist endret 3. sep. 2020 10:25