Normalregler for fakulteter

Vedtatt av Universitetsstyret 8. september 2003, justert 26. januar 2006, 1. mars 2012 og 10. mai 2021


Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, statsansatteloven og UiO's personalreglementet, Valgreglement for UiO og Reglement for ansettelse og valg av ledere ved fakulteter og institutter.

Fakultetets organer

§ 1 Fakultetets organer

Fakultetet skal ha:

 1. Et styre
 2. En dekan
 3. En prodekan
 4. En fakultetsdirektør
 5. Fora eller organer for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål
 6. Utdanningsleder, programråd og programleder (e) for fakultetets studie- og forskerutdanningsprogram (mer) samt emneansvarlige for fakultetets emner

§ 2 Fakultetsstyret

§ 2-1 Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg eller ansettelse av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrer eller -råd
 • Ansettelser og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er ansettelses- eller innstillingsmyndighet. Fakultetsstyret kan delegere ansettelsesmyndigheten for postdoktor- og stipendiatstillinger til instituttnivå.
 • Ansettelseav instituttleder

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

For øvrig skal fakultetsstyret nominere eksterne representanter til fakultetsstyret.

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde.

§ 2-2 Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av dekanen med prodekan som nestleder, og skal ha 9 eller 11 medlemmer. Studentene skal være representert med minst 20 prosent og aldri mindre enn to av medlemmene. Det teknisk-administrative personalet skal ha ett medlem. Minst to, maksimalt tre medlemmer skal være eksterne. I et styre med tre eksterne medlemmer kan ett av disse komme fra en annen enhet ved UiO. Sammensetningen av fakultetsstyret vedtas av fakultetsstyret selv innenfor disse rammene:

 • Dekan og prodekan velges eller ansettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Jf. Reglement for ansettelse og valg av ledere ved fakulteter og institutter.
 • De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra fakultetsstyret.
 • Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler
 • Vitenskapelige ansatte (fast og midlertidig) og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.

Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For de øvrige grupper velges/oppnevnes minst to vararepresentanter.
 

§ 3 Valg

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis de faste vitenskapelige ansatte, de teknisk-administrative ansatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelige ansatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.
 

§ 4 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret og instrukser fra rektor og universitetsdirektøren og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 10-3. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 2), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen er ansvarlig for fakultetets oppfølging av Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO (html). Dekanen har ansvar for at det blir holdt løpende oversikt over hvilke enheter som er programeier og emneeier for alle studie- og forskerutdanningsprogram(mer) og emner ved fakultetet.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan(er), fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, eventuelle prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.
 

§ 5 Prodekan

Et fakultet skal ha minst én prodekan. Med mindre annet er bestemt, skal prodekanen velges eller ansettes sammen med dekanen. Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Jf. Reglement for ansettelse og valg av ledere ved fakulteter og institutter.

Prodekanen er dekanens stedfortreder og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen er medlem (nestleder) av fakultetsstyret, og har ut over dette nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver.

Et fakultet kan i tillegg ha én eller flere prodekaner med spesielle funksjoner, eksempelvis knyttet til studier ("studiedekan") eller forskning ("forskningsdekan"). Disse kan møte i fakultetsstyret.
 

§ 6 Fora eller organer for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål

Fakultetet skal etablere fora eller organer som ivaretar behov for en intern dialog om studie- og forskningsspørsmål der aktuelle grupper ved fakultetet kan delta. Dette gjøres normalt gjennom etablering av studie- og forskningsutvalg, men fakultetet kan velge en annen løsning som det måtte finne mer hensiktsmessig ut fra egne behov.
 

§ 7 Programråd for fakultetets studie- og forskerutdanningsprogram(mer)

For alle utdanningstilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet, jf. også Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO (html). Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studie- eller forskerutdannings­programmer.

Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene eller ph.d.-kandidatene representasjon. Det kan også oppnevnes ett medlem i programrådene som ikke representerer noen av disse gruppene.

Enheten som er ansvarlig for et program er programeier og oppnevner programråd og programleder. Programrådene rapporterer til dekanen.

§ 8 Innstillings- og ansettelsesutvalg

Fakultetsstyret kan etablere et eget innstillings- og ansettelsesutvalg for behandling av innstilling og ansettelse i vitenskapelige stillinger på fakultetet. Fakultetsstyret kan delegere innstillingsmyndigheten til dekan.

Innstillings- og ansettelsesutvalget skal ha en slik sammensetning:

 • Dekan
 • To vitenskapelige ansatte
 • En teknisk-administrativ ansatt
 • En student

Fakultetsstyret bestemmer selv hvordan representantene i utvalget skal oppnevnes, eventuelt velges.
 

§ 9 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen.

Alminnelige bestemmelser

§ 10 Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder for alle fakulteter ved Universitetet i Oslo.
 

§ 11 Særskilte reglementer

Fakultetsstyret utformer sitt eget administrasjonsreglement på grunnlag av disse normalreglene. Tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor rammen av normalreglene, godkjennes av rektor på universitetsstyrets vegne. Eventuelle tilpasninger som i innhold avviker fra normalreglene eller legger til vesentlige nye bestemmelser, behandles og godkjennes av universitetsstyret selv.
 

§ 12 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004, med senere justeringer.
 

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 26. mai 2021 14:35