Normalregler for institutter

Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2003, justert 26. januar 2006 og 1. mars 2012


Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, Valgreglement for UiO og Reglement for tilsetting og valg av leder ved fakulteter og institutter.

Instituttets organer

§ 1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

 1. Et styre eller et råd
 2. En instituttleder
 3. En stedfortreder for instituttlederen
 4. En administrasjon, normalt ledet av en kontorsjef

Allmennfakultetene skal som hovedregel ha styre på instituttnivå. Profesjonsfakultetene kan med universitetsstyrets godkjenning opprette styre også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til virksomheten tilsier det.

Ingen institutter skal ha både styre og råd.
 

§ 2 Instituttstyret

§ 2-1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

 • legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for utpeking av instituttleder, og innstille ved eventuell tilsetting av instituttleder og stedfortreder
 • innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

§ 2-2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha maksimalt ni medlemmer. Studentene skal være representert med minst 20 prosent av medlemmene. De midlertidig vitenskapelige tilsatte skal normalt ha en representant i styret. I styrer med bare fem medlemmer skal studentenes vararepresentant ha tale- og forslagsrett på møtene. Instituttstyret kan settes sammen av bare interne medlemmer. Sammensetningen av instituttstyret vedtas av fakultetsstyret innenfor disse rammene etter forslag fra instituttstyret.

Framgangsmåte ved valg/tilsetting/oppnevning:

 • Instituttleder og stedfortreder velges eller tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret
 • Eventuelle eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret.
 • Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler
 • Vitenskapelige tilsatte og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.

Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For øvrige grupper velges/utpekes minst to vararepresentanter.
 

§ 3 Valg

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de faste vitenskapelige tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For fr midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.
 

§ 4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret, eventuelt instituttrådet. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Der det er råd, skal instituttleder også utarbeide forslag til vedtak i de saker som tilligger instituttrådets myndighetsområde. Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.
 

§ 5 Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder kan velges/tilsettes sammen med instituttleder. Instituttstyret, eller fakultetsstyret der det ikke er instituttstyre, kan vedta at stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Jf. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter. Vedkommende er nestleder i instituttstyret.
 

§ 6 Instituttrådet

§ 6-1 Saksområder for rådgivende organ

De grunnenheter som ikke har et styre skal etablere et rådgivende organ, et instituttråd.

Instituttrådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder.

Instituttrådet kan tillegges konstitusjonelle funksjoner som nominasjon av medlemmer til valgkomité for valg/tilsetting av instituttleder, og innstille overfor fakultetsstyret ved tilsetting av instituttleder.

§ 6-2 Sammensetning av instituttrådet

Fakultetsstyret bestemmer sammensetningen av instituttrådet. Instituttrådet kan settes sammen av bare interne medlemmer. Disse utpekes av de ulike grupper personale i samsvar med gjeldende valgregler.
 

§ 7 Innstillingsutvalget

Instituttstyret, eller instituttleder der det ikke er et styre, kan etablere et eget innstillingsutvalg for behandling av de vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for.
 

§ 8 Kontorsjef

Ved institutter som har en egen kontorsjef ivaretar kontorsjefen ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen.

Alminnelige bestemmelser

§ 9 Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder for alle grunnenheter ved Universitetet i Oslo.
 

§ 10 Særskilte reglementer

Instituttet utformer sitt eget administrasjonsreglement på grunnlag av disse normalreglene. Tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor rammen av normalreglene godkjennes av dekanen. Eventuelle tilpasninger som i innhold avviker fra normalreglene eller legger til vesentlige nye bestemmelser, behandles og godkjennes av fakultetsstyret selv.
 

§ 11 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004, med senere justeringer.
 

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 26. sep. 2012 15:08