English version of this page

Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO

Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse.

UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2022. Satsene for 2021 er også oppgitt.


1. Bevertning ved arrangementer (møte, kurs, seminar e.l.)

1.1 Satser 2022

Arrangementer Bevertning i
UiOs lokaler
Bevertning utenfor
UiOs lokaler
≤ 3 timer i arbeidstiden Kaffe/kr 197* kr 296
> 3 timer i arbeidstiden
og går inn i lunsjtiden
kr 197 kr 296
> 3 timer utover arbeidstiden kr 446 kr 669
Langvarig og nødvendig med to serveringer kr 652 kr 979

 * Bevertning av annet enn kaffe på arrangementer under 3 timer forutsetter at eksterne deltakere er til stede.

1.2 Arrangementer med bevertning i UiOs lokaler

 1. På arrangementer som er berammet til inntil tre timer, kan kaffeservering vurderes av den enkelte arrangementseier. Hvis eksterne deltakere er til stede, kan også enkel mat serveres. I slike tilfeller kan utgiftene ikke overstige kr 197,- per deltaker. Kostnadene dekkes av møte-/kurseier.
 2. På arrangement som varer i mer enn 3 timer og går inn i lunsjtid, kan det serveres en enkel lunsj. Lunsjutgiftene skal ikke overstige kr 197,- per deltaker. Lunsjkostnaden dekkes av møte-/kurseier.
 3. På arrangement som varer 3 timer eller mer, eller strekker seg utover den ordinære arbeidstiden og hvor det er nødvendig med servering av annet enn smørbrød, kaffe og lignende, kan det benyttes inntil kr 446,- per deltaker.
 4. På heldagsarrangement som strekker seg utover den ordinære arbeidstiden og hvor det er nødvendig med to serveringer, kan det benyttes inntil kr 652,- pr. deltaker.

1.3 Arrangementer med bevertning utenfor UiOs lokaler

 1. Hovedregelen er at det skal benyttes UiOs lokaler ved servering av mat.
 2. Der man unntaksvis av praktiske grunner ikke kan innta måltidene i kantine, spiserom, møterom eller lignende, men må benytte eksterne spisesteder, kan satsene økes med inntil 50 %.
 3. Bestilling på restaurantbesøk skal gå gjennom UNIT4 ERP. Utlegg til refusjon aksepteres kun hvis restauranten ikke kan utstede faktura.

2. Representasjon

2.1 Definisjon

Representasjonsutgifter er utgifter til bevertning i form av lunsj, middag, bankett eller annet festmåltid, eller utgifter til mottakelser, ekskursjoner mv. der det er eksterne gjester til stede. Arrangementet bør ha et visst formelt preg, og det skal være en særskilt anledning.

2.2 Satser 2022

Representasjon Innenlands Utenlands Hjemme
Enkel lunsj
/mottakelse
kr 526 (kr 684*) Kostsats for land
(+ 30 %**)
kr 421 (kr 547*)
Lunsj/middag kr 1427 (kr 1855*) Kostsats for land
(+ 30 %**)
kr 1142 (kr 1484*)

*Forhøyet sats ved utenlandske gjester på høyt nivå
**Forhøyet sats ved spesielle tilfeller, må begrunnes

2.3 Representasjon innenlands

 1. Myndighet: Det er fakultets-/institutt-/avdelingsledelsen som, etter en vurdering av det enkelte tilfelle, skal avgjøre om et arrangement er å regne som representasjon.
  • Ved refusjon skal denne vurderingen foretas skriftlig på forhåndsgodkjenningsskjema (word) av fakultets-/institutt-/avdelingsleder før arrangementet finner sted og skjemaet skal legges ved utleggsrefusjonen.
 2. Det er fastsatt følgende maksimumssatser med virkning fra 1. januar 2022:
  • Lunsj/middag: inntil kr 1 427,- per person
  • Enklere lunsj/mottakelse: inntil kr 526,- per person
  • Forhøyet sats: Satsene kan økes med inntil 30 % ved arrangementer der utenlandske gjester på høyt nivå er tilstede. Rektor/universitetsdirektør avgjør når forhøyet sats kan benyttes.
 3. For alkoholservering se punkt 3.
 4. Dersom representasjonsprogrammet inneholder kulturelle innslag som f.eks. teaterforestilling, opera, ballett eller idrettsarrangement, kan dette dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobeavgift m.m. Utgifter til kulturelle innslag skal avklares på forhånd. Denne vurderingen skal foretas skriftlig og følge saken.

2.4 Representasjon utenlands

 1. Myndighet: Rektor/universitetsdirektør bestemmer hvilke personer som har alminnelig fullmakt til å samtykke i representasjon utenlands. Dette er vanligvis fakultets-/ institutt-/avdelingsledelsen. Det skal foreligge en skriftlig oversikt over hvilke personer ved UiO dette gjelder. Vurderingen i det enkelte tilfellet skal foretas av bemyndiget person skriftlig på eget skjema (word) før representasjonen finner sted og følge saken.
 2. Når UiO-ansatte står som vertskap for servering av lunsj eller middag ved tjenesteoppdrag utenlands, så er utgiftsgrensen per person lik kostsatsen for vedkommende land (difi.no). Dersom representasjonen i spesielle tilfeller ikke kan holdes innenfor kostsatsen i vedkommende land, kan kostsatsen økes med 30 % tillegg. Dette skal begrunnes særskilt.
 3. For alkoholservering se punkt 3.

2.5 Hjemmerepresentasjon

 1. Myndighet: Fakultets-/institutt-/avdelingsledelsen kan i det enkelte tilfelle samtykke i hjemmerepresentasjon. Vurderingen skal skje skriftlig på et eget skjema (word) før representasjonen finner sted og følge saken.
 2. Refusjonsbeløp: For slik representasjon refunderes legitimerte utgifter med inntil 80 % av de satser som gjelder for annen representasjon.
 3. For alkoholservering se punkt 3.

3. Alkoholservering

 1. Arbeidsmiljøet ved UiO skal være rusfritt både for studenter og ansatte.
 2. UiO ønsker å fremstå som tydelig og konsekvent overfor studenter og ansatte og handle i samsvar med sin egen ruspolicy. Det skal derfor ikke serveres/nytes alkohol innenfor arbeidstidens kjernetid, dvs. før kl. 15.00, på UiOs områder.
 3. Dette gjelder for UiOs virksomheter og SiOs serveringssteder på UiOs områder, samt alle studentkjellere, festivaltelt og andre midlertidige serveringssteder.
 4. Alkoholholdig drikke dekkes kun i forbindelse med servering av mat. Ved arrangement med alkoholservering utenfor UiOs lokaler skal kostnader til servering av øl/vin til måltid begrenses til  størrelsen på fradragsretten etter skatteforskrift § 6-21-2 (lovdata.no), for inntektsåret 2021 kr 511,- per person. Kostnadene til alkoholholdig drikke er inkludert i satsene for bevertning/representasjon og skal ikke legges til satsene nevnt i punkt 1.1 og 2.2.

4. Tips

 1. Det skal som regel ikke utbetales tips for statens regning.
 2. Unntak gjelder kun ved representasjon i land hvor det er vanlig med nøktern tips eller fast påslag på regningen, se eksempler (difi.no). Her gjelder det følgende rutiner:
  1. Anledning til å dekke tips på statens regning må være forhåndsgodkjent:
   • Ved refusjon må forhåndsgodkjenning dokumenteres på eget skjema (word), også ved arbeidsmiddager.
   • Ved bruk av bestillingssystemet er det tilstrekkelig at BDM spesifiserer forhåndsgodkjenning i bestillingen (bruk beskrivelsesfeltet).
  2. Tips som staten skal dekke må dokumenteres eller sannsynliggjøres.
 3. Det er ingenting i veien for at den enkelte arbeidstaker selv velger å gi tips, men dette dekkes da privat av den enkelte.
Publisert 11. juni 2015 17:28 - Sist endret 30. nov. 2022 05:09