Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO

Ved UiO gjelder det generelle regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger som er tillagt undervisning. Disse er fastsatt av Kollegiets arbeidsutvalg 7. april 1989, med utfyllende merknader fastsatt av Kollegiet 15. februar 1994 og 21. november 1995, justert 25. april 1996, 16. januar 2001 og 10. juli 2003. Til disse reglene er det også knyttet en Veiledning for søkere og sakkyndige fastsatt av Kollegiets arbeidsutvalg 8. desember 1989.

Det gjøres oppmerksom på at retningslinjene er under revisjon vårsemesteret 2019.


I Krav til dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse

A Pedagogisk basiskompetanse for faste vitenskapelige stillinger

I merknadene til reglene fra 1989 står det at kompetansekravet "i utgangspunktet ikke bør stilles høyere enn til et universitetspedagogisk kurs av 3-4 ukers varighet (normert heltid) eller tilsvarende (dvs. annen pedagogisk utdanning etter tilsvarende vurdering av relevans eller omfang)."

Følgende gjelder som godkjent dokumentasjon for pedagogisk basiskompetanse:

1 Godkjent universitetspedagogisk utdanning ved UiO

 • Grunn- og påbyggingskurs i universitetspedagogikk ved UiO (inntil 1995)

 • Kurs i universitetspedagogikk for nytilsatte universitetslærere ved UiO (inntil 1995)

 • Fellesdelen samt det nødvendige antall moduler etter den nye universitetspedagogiske kursmodellen ved UiO (fra og med 1996)

2 Annen utdanning som gir tilsvarende kompetanse

 • Kurs i universitetspedagogikk av tilsvarende omfang fra andre norske eller utenlandske universiteter.

 • Praktisk-pedagogisk utdanning fra Institutt for lærerutdanning og skoletjenester (tidligere SLS/Pedagogisk seminar) eller tilsvarende institusjon

 • Eksamen på grunnfagsnivå eller høyere i pedagogikk

 • Lærerutdanning

 • Annen praktisk-pedagogisk utdanning som godkjennes etter individuell vurdering

B Pedagogisk basiskompetanse for II-stillinger

Godkjent pedagogisk basiskompetanse for hele stillinger gir selvsagt også kompetanse for II-stillinger. Det generelle kravet til II-stillinger er imidlertid satt til ca. halvparten av det som kreves for faste stillinger. Følgende dokumentasjon vil være tilstrekkelig:

 • Grunn- eller påbyggingskurs i universitetspadagogikk ved UiO (inntil 1995)

 • Fellesdelen i den nye kursmodellen fra 1996

Personer som vesentlig har forskningsveiledning i sin II-stilling, kan selv velge om de vil delta i hele opplegget for Fellesdelen eller erstatte deltakelse i veiledningsgruppene med modulen Vitenskapelig veiledning.

C Pedagogisk basiskompetanse for postdoktorstillinger

Det forutsettes at postdoktorstipendiater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25%. (Jf Retningslinjer for tilsetting i postdoktorstillinger, med UiOs merknader.)

II Fritak fra kravet om pedagogisk basiskompetanse

1 Arbeidsoppgavenes art

Det kan være aktuelt å fravike kravet dersom oppgavene som er knyttet til stillingen i hovedsak omfatter forskningssamarbeid.

2 Kort funksjonstid

Korttidsengasjementer:

Kravet kan fravikes når funksjonstiden i undervisnings- og forskningsstillinger er mindre enn fem år. Når funksjonsperioden forlenges utover unntaksperioden, skal det stilles krav om pedagogisk basiskompetanse. Bestemmelsen gjelder personer som er tilsatt etter 15. februar 1994.

Pensjonsalder:

Når stillingsinnehaver har mindre enn fem år igjen til pensjonsalder, kan kravet om pedagogisk basiskompetanse fravikes.

3 Praktiske problemer

Språkproblemer:

Skandinaver forutsettes å følge kurset, som foregår på norsk. For personer som ikke mestrer skandinaviske språk, finnes det ikke noe aktuelt tilbud, og det skal derfor ikke stilles krav om å delta ved noe kurs for denne gruppen. Personer i denne gruppen oppfordres imidlertid til å delta ved universitetspedagogiske kurs når deres språkferdighet gjør dette mulig.

Arbeidssted/-perioder som er uforenelige med det ordinære kursopplegget:

Personer som pga. sitt arbeidssted eller arbeidsperioder ikke kan følge det ordinære kursopplegget ved UiO, kan fritas.

4 Andre tvingende omstendigheter

Personer kan fritas fra - eller få utsettelse med å innfri - kravet om pedagogisk basiskompetanse når helt spesielle grunner ( i tillegg til det som er nevnt over) gjør dette nødvendig. Lang erfaring som universitetslærer anses ikke som slik grunn.

Saksbehandling

Det vises generelt til reglene med merknader og veiledning , jf Pedagogisk kompetanse - regler vedrørende tilsetting i vitenskapelige stillinger og Pedagogisk kompetanse - Veiledning for søkere og sakkyndige Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

Innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir erklæring om søkerne har eller ikke har pedagogisk basiskompetanse. Innstillingsorganet tar stilling til bedømmelseskomiteens anbefaling før saken legges fram for tilsettingsorganet.

Tilsetting

Det er tilsettingsmyndigheten som avgjør om kravet til pedagogisk basiskompetanse er oppfylt, og gjør den som tilsettes oppmerksom på det.

Tilsettingsmyndigheten bør gjøre oppmerksom på at de som tar kurset har rett til en reduksjon i undervisningsplikten tilsvarende en forelesningstime pr. uke i det året (for II-stillinger: det semestret) kurset går. Personer uten pedagogisk basiskompetanse må iht reglene dokumentere slik komptanse innen to år etter tilsetting,

Fritak/utsettelse av kurs

Tilsettingsmyndigheten avgjør søknader om fritak for og utsettelse av godkjent kurs i universitetspedagogikk.

Oppfølgingsrutiner

 • Fakultetet der den nytilsatte arbeider sender påmelding til Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), samtidig med at vedkommende får et tilsettingsbrev med arbeidsavtale, for alle som tilsettes med krav om pedagogisk basiskompetanse. Tilsvarende gjelder for personer som får krav om pedagogisk basiskompetanse ved opprykk.

 • FUP sender så informasjon til vedkommende om tidspunkter for kurs med anmodning om bekreftelse på hvilke kurs vedkommende ønsker å begynne på.

 • Fakultetene holder orden på hvem av deres tilsatte som fullfører/ikke tar kurset.

 • Reglene følges nøye opp når det gjelder senere tilsettinger (i høyere stilling) eller gjentilsettinger (i II-stillinger) for personer som ikke har fulgt opp krav om å skaffe seg basiskompetanse.

 • Fakultetene sørger for å minne om kravet dersom noen går ut over den fristen som er satt.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 22. mars 2019 15:37