Samordning i statsforvaltningen

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Program

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen - åpning ved Handelshøyskolen BIs rektor Inge Jan Henjesand
09:05 Praktisk informasjon og presentasjon av tema ved Partnerforums sekretariat

Del 1

Samordning i statsforvaltningen

Se video - del 1

09:10 Innledning ved Tom Colbjørnsen, professor Handelshøyskolen BI
09:20 "Ministerstyre" - et hinder for samordning? (PDF)
Eivind Smith, professor UiO
09:50 Hva skjer i KMD? Hvor er utfordringene? (PDF)
Eivind Dale, departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10:20 Diskusjon ledet av Tom Colbjørnsen
10:50

Pause - enkel bevertning

Del 2

Mot alle odds? Samordning ved gjenstridige problemer

Se video del 2

11:05 Samordning i teorien (PDF)
Dag Solumsmoen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
11:25 Samordning i praksis
12:05

Lunsj

Del 3

Samordnet etatsstyring

Se video del 3

13:00 Samordnet styring av fylkesmannen  (PDF)
Bjørg Holen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13:30 Fylkesmannens samordningsrolle - trussel eller mulighet? (PDF)
Brit Skjelbred, fylkesmann i Sør-Trøndelag
14:00 Spørsmål og kommentarer
14:10

Pause

Del 4

Digitalisering, innovasjon og samordning

Se video del 4

14:25 Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering (PDF)
Birgitte Jensen Egset, fagdirektør Difi
14:50 Etablering av direktoratet for e-helse for å sikre bedre nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren (PDF)
Bjørn Astad, ekspedisjonssjef E-helseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
15:15 Styringsparadokser: Digitalisering krever endring av praksis (PDF)
Thomas Hoholm, 1. amanuensis, Handelshøyskolen BI
  Diskusjon - ledet av Thomas Hoholm
15:45 Oppsummering - om konferansen - en kommentar
Werner Christie, helseadministrator og tidligere helseminister, Handelshøyskolen BI
16:00 Slutt
Link til flyer (program pdf)


Påmelding

Velg skjema A (for ansate hos partnerne) eller B (for alle andre):

A  For ansatte hos partnerne:  Påmeldingsskjema
Fri adgang - avgiften er på forhåndsbetalt via medlemskapet i Partnerforum.

B  Påmelding for alle andre:  Påmeldingsskjema for eksterne

Deltakeravgift kr. 1500,- (kr. 750, - for studenter/honnør).

Video frakonferansen

Video fra del 1 Samordning i statsforvaltningen

Video fra del 2  Mot alle odds? Samordning ved gjenstridige problemer


Video fra del 3  Samordnet etatsstyring


Video fra del 4  Digitalisering, innovasjon og samordning


Om konferansen

Samordning er et krevende tema for statsforvaltningen. Hvorfor er det et ekstra trykk på dette nå?  Hva er nytt? Hva skorter det på?

Partnerne har spilt inn ønsker til konferanseprogrammet, de ønsker å lære mer av hverandre og savner relevante samordningsverktøy. Vi presenterer cases med dilemmaer og løsninger med overføringsverdi på tvers av sektor og nivå.

I dag er regjeringen den eneste instans som kan skjære igjennom ved uenighet. Det gjør at mange saker – kanskje for mange - havner på regjeringens bord. Er «ministerstyre» et hinder for samordning? Hvordan står det til med lagspillet på regjeringsnivå? Hva skjer, og hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

Behovet for samordning er økende i takt med en stadig mer kompleks og sektorisert virkelighet.  Økt brukerorientering krever at staten evner å samordne seg bedre på tvers av etater og sektorer. Smart på innsiden – enkel på utsiden; hvilken - og hvor mye stat trenger vi?

Gjenstridige problemer («wicked problems») går på tvers av sektorer og kan ikke deles opp og fordeles til avgrensede ansvarsområder og krever samordning på et høyere nivå. Hva innebærer og krever slik samordning – både i teori og praksis? Hvilke utfordringer står ledere og medarbeidere overfor når de skal manøvrere i denne kompleksiteten?

Fylkesmannsembetet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og utfører i dag oppgaver for 11 departement. KMD har i samarbeid med 8 andre departementer utviklet et nytt rammeverk for styring av fylkesmannsembetene. Mens det tidligere ble sendt ut sektorvise embetsoppdrag fra 11 departement til hver av de 17 embetene, er oppdragene nå samordnet i ett tildelingsbrev per embete. Vi får innblikk i bakgrunnen for endringene, hva som kjennetegner de nye samordningsrollene og forventninger framover. 

Sist men ikke minst: Digitalisering er en driver i utviklingen, og gode digitale løsninger vil være helt avgjørende for statsforvaltningens evne til samordning. Hvordan skal forvaltningen utvikles i takt med innbyggernes og næringslivets behov? Er det nyopprettede Direktoratet for e-helse en mal for bedre samordning av offentlig sektor? Hvilke endringer av praksis krever digitaliseringen av oss?

Om bidragsyterne

Relevante lenker

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Stat og kommune, Demokrati, IKT, Styring, Ledelse
Publisert 21. apr. 2016 16:32 - Sist endret 2. mars 2018 14:42