Høstkonferansen: Bedre samhandling på tvers

Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?

  • Store samfunnsutfordringer og kriser avdekker behov for en mer enhetlig forvaltning.
  • Staten er sterkt sektorisert.
  • Hvordan kan vi samarbeide bedre, og hvor er de gode eksemplene? 
  • Kan forvaltningen dele utviklingsinvestering og arbeidsbyrde? Hvilke gevinster kan dette gi?
  • Hva betyr samhandling og samordning?

PROGRAM

Videoopptak fra konferansen

Partnerforum sin presentasjon

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved Viserektor ved Universitetet i Oslo,
Åse Gornitzka
Del 1 Samhandling og samordning
09:10 Sykler over grensa - utfordring for samordning!
Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør i Bufdir
09:35

Kunnskap og samhandling
Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

10:00 Silovoktere eller samhandlingsanførere? Statssekretærer og departementsråder i skandinavisk perspektiv
Jostein Askim, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
10:25 Spørsmål fra salen ledet av Aslak Bonde, politisk analytiker
10:45 Pause med lett servering
Del 2  Samhandling på tvers
10:50 Samarbeid på tvers innad i forvaltningen, og mellom forvaltning og næringsliv
Thomas Hoholm, førsteamanuensis ved BI 
 Utgår pga sykdom
11:05

Bedre samhandling på tvers av sektorene i nytt regjeringskvartal?
Carlo Thomsen, prosjektsjef for Nytt regjeringskvartal

11:30 Tverretatlig samhandling – en innovasjonsreise?
Hva kan vi lære ved å se på samordningsprosessen i Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter med innovasjonsbriller?
Hildegunn Vollset, avdelingsdirektør i Difi
11:55

LunsjLunsj

12:50 Offentlig sektor som innovasjonsmotor sammen med brukere og privat næringsliv -  fleip eller fakta?
Mona Skaret, Innovasjon Norge
13:15 Spørsmål fra salen ledet av Aslak Bonde
Del 3  Samhandling knyttet til store og vedvarende samfunnsutfordringer
13:35 Hvordan kan vi nå bærekraftsmålene?

Vidar Skagestad, Norges Forskningsråd

14:00 Barn og unge 0-24 år - et  felles samfunnsoppdrag.
Om 0-24-samarbeidet i departementene ved Kunnskapsdep.
(Pga sykdomsforfall ble kun Monja Evdahls lysark presentert av Partnerforums sekretariat).
14:10

Rettslige virkemidler for å sikre bedre samarbeid mellom velferdssektorene.  Presentasjon av rapporten Samarbeid til barn og unges beste utarbeidet av arbeidsgruppe i 0-24 programmet.

Charlotte Stokstad, Seniorrådgiver, Bufdir
14:30 Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Hvordan foregår samordning mellom kommuner og mellom de ulike forvaltningsnivåene?
Anne Cathrine Brodtkorb, stabsdirektør, IMDI
15:00

Oppsummering og diskusjon med salen
Aslak Bonde

15:30 Slutt

Med forbehold om endringer

Påmelding

Gratis inngang for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding partnere  Hvem er partner?

 

Påmelding eksterne

Om foredragene

Ingvild Aleksandersen, Bufdir:
Sykler over grensa - utfordring for samordning!
Med eksempler og utgangspunkt i den situasjonen som oppstod på grensa mot Russland i 2015/16, vil foredraget ta utgangspunkt i samordningsutfordringene mellom de statlige aktører, og hvilke konsekvenser slike utfordringer kan få. Og hva kan lære av dette.

Gina Lund, Kompetanse Norge:
Kunnskap og samhandling
Hva er utfordringene knyttet til samhandling i forvaltningen? Er samhandlingen i stor nok grad kunnskapsbasert? Med utgangspunkt i eksempler fra blant annet kompetansepolitikken snakker Gina Lund om dette, og om hva vi kan gjøre for å samhandle bedre innad i og mellom sektorer og forvaltningsnivåer.

Jostein Askim, UiO:
Silovoktere eller samhandlingsanførere? Statssekretærer og departementsråder i skandinavisk perspektiv
Askim vil presentere resultater fra et pågående forskningsprosjekt, "På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning" (Norges forskningsråd, 2016-19). Prosjektet studerer aktørene som forbinder politisk toppledelse og embetsverket i departementene - statssekretærer, politiske rådgivere og departementsråder. Innlegget vil presentere funn fra publiserte arbeider om norske forhold (forfattet av Askim, Rune Karlsen og Kristoffer Kolltveit) og foreløpige funn fra pågående datainnsamling samt noe foreliggende kunnskap fra Sverige og Danmark.

Hildegunn Vollset, Difi: Tverretatlig samhandling – en innovasjonsreise? Hva kan vi lære ved å se på samordningsprosessen i Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter med innovasjonsbriller?
Kan vi lære noe om hva som gir samarbeid merverdi ved å se på det med innovasjonsbriller? Det politiske presset gjennom nasjonalt styringsnivå er viktig for å lykkes med å håndtere komplekse problemer i samfunnet. For å lykkes med innovasjon er omstilling i økosystemet avgjørende. Behovet for forpliktelse hos den enkelte aktør til å omstille seg er mindre i en oppstartsfase, mens omstilling er avgjørende for disse aktørene i verdifangstfasen. Ledere i økosystemet må bygge ned barrierer mot samarbeid i egen organisasjon og ha fokus på felles mål for verdifangstfasen. Spørsmålet er om dette står på agendaen etter at lyskasterne er borte?

Carlo Thomsen, KMD
Bedre samhandling på tvers av sektorene i nytt regjeringskvartal?
Hvordan vil vi fysisk legge til rette for behovet for bedre samhandling mellom sektorer og departementer i nytt regjeringskvartal?

Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI
Samarbeid på tvers innad i forvaltningen, og mellom forvaltning og næringsliv
Samhandling i form av koordinering eller samarbeid representerer de kanskje viktigste utfordringene i norsk offentlig sektor i dag. I dette foredraget vil Hoholm diskutere hvordan man kan stimulere til mer og bedre samarbeid, både mellom offentlige aktører, og mellom offentlige og private virksomheter. Stikkord vil være samarbeid, målekriterier, tillit og kunnskap.

Mona Skaret, Innovasjon Norge
Offentlig sektor som innovasjonsmotor sammen med brukere og privat næringsliv -  fleip eller fakta?
Tiden er inne for mer radikal innovasjon i samspill mellom privat og offentlig sektor.

Vidar Skagestad, Forskningsrådet
Hvordan kan vi nå bærekraftsmålene?
God måloppnålese av bærekraftsmålene krever samhandling og nye partnerskap. Innlegget vil ta for seg Forskningsrådets arbeid med dette.

Monja Marie Evdahl, Kunnskapsdepartementet
Barn og unge 0-24 år - et felles samfunnsoppdrag.
Hva er formålet med samarbeidet, hva er oppdraget til direktoratene og hvordan jobber vi med prosjektet?

Charlotte Stokstad, Bufdir:
Rettslige virkemidler for å sikre bedre samarbeid mellom velferdssektorene
Samarbeid på tvers av sektorer kan være nødvendig for å løse felles samfunnsoppdrag. Ofte vil det være nødvendig å samarbeide på tvers på alle/flere forvaltningsnivåer for å lykkes. 0-24 programmet er et eksempel på formalisert samarbeid på øverste forvaltningsnivåer for å nå målet om å styrke samarbeidet mellom sektorene på tjenestenivå. Visjon for 0-24 programmet er at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Formål med 0-24 programmet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Med 0-24 programmets visjon og formål som fundament har en arbeidsgruppe, med mandat fra styringsgruppen i 0-24 programmet, kartlagt hvordan gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås og etterleves. Det er innhentet spisset kunnskapsgrunnlag for å foreta kartleggingen. I tillegg har arbeidsgruppen gjennomgått regelverket om samarbeid i alle sektorlovene som hører inn under 0-24 programmet. På bakgrunn av kartleggingen og gjennomgangen av regelverket foreslår arbeidsgruppen rettslige virkemidler som kan bidra til å nå målet med 0-24 programmet. Foredraget inneholder en beskrivelse av arbeidsprosessen og resultatet av arbeidsgruppens arbeid.

Anne Cathrine Brodtkorb, IMDI
Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Hvordan foregår samordning mellom kommuner og mellom de ulike forvaltningsnivåene?Hovedmålet for integreringspolitikken er at flere er i arbeid og deltar i samfunnslivet. Innlegget redegjør for samarbeidet med kommunene og andre sektormyndigheter om bosetting, norskopplæring og kvalifisering av flyktninger og innvandrere.

 

 

Om foredragsholderne

Åse Gornitzka er viserektor ved Universitetet i Oslo og sitter i Partnerforums styringsgruppe. 

 

 

 

 

 

Foto: Susanne Hetta

Ingvild Aleksandersen er nyansatt divisjonsdirektør for forvaltning i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.  Hun kommer fra stillingen som fylkesmann i Finnmark, hun har erfaring fra domstol og som advokat. Aleksandersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Gina Lund er direktør i Kompetanse Norge og har mer enn 20 års erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har vært statssekretær for Arbeiderpartiet i Arbeids- og sosialdepartementet (2009-2013) og har erfaring fra teknologiselskapene Adcore og Creuna og fra Flyktningrådet. Lund er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Jostein Askim er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hans forskning og undervisning omhandler arbeidsdeling og styringsrelasjon mellom departementer og underliggende virksomheter, forholdet mellom politisk styring og byråkratisk autonomi, samt forvaltningsreformer i stat og kommune. 

 

 

Hildegunn Vollset er avdelingsdirektør for Utredning og analyse i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hun har ledererfaring fra humanitære organisasjoner, konsulentvirksomhet og offentlig sektor. Vollset er utdannet cand.polit i Pedagogikk fra UiO.
 

 

Carlo Thomsen er prosjektsjef for Nytt regjeringskvartal i KMD. Han har permisjon fra stillingen som fagdirektør for forvaltningspolitikk i KMD hvor han har vært programleder for Bedre styring og ledelse i staten. I perioden 2015-2017 var han prosjektleder i Samferdselsdepartementet for gjennomføring av jernbanereformen.

 

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Forskingsfeltene hans inkluderer organisasjoner, innovasjon og innovasjonsledelse, entreprenørskap og kunnskap/læring.

 

 

 

 

Mona Skaret leder divisjonen privat offentlig innovasjon i Innovasjon Norge. Hun har over 20 års praktisk erfaring med ledelse og omstilling i privat og offentlig sektor fra bl.a. Kunnskapsdepartementet, SINTEF og Sopra Steria. Mona kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Sopra Steria. Hun brenner for innovasjon og digitalisering.

 

 

 

 

 

Vidar Skagestad er avdelingsleder i Forskningsrådet og jobber primært med bioøkonomi, miljø og byutvikling. Han har sittet sentralt i Forskningsrådets strategiske arbeid med bærekraftsmålene. Skagestad har en phD fra UiO innen naturvitenskapelige fag.

 

 

 

Monja Marie er prosjektleder for 0-24-samarbeidet i departementene. Hun er seniorrådgiver i Avdeling for barnehage og grunnskole i Kunnskapsdepartementet.

 

Charlotte Stokstad er seniorrådgiver i avdeling for barnerett i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Charlotte er jurist med erfaring og kunnskap på rettsområdene barnevern, sosial og helse. Hun har ledet en arbeidsgruppe i 0-24 programmet som har vurdert rettslige virkemidler for å styrke samarbeid på tvers av velferdssektorene til barn og unges beste. Arbeidsgruppen leverte rapporten Samarbeid til barn og unges beste til styringsgruppen i 0-24 programmet i september 2018. Rapporten er sendt videre til respektive departementer. 

 

Anne Cathrine (Kine) Brotkorb er stabsdirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun har ledererfaring fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og fra humanitær sektor. Brodtkorb er utdannet sosiolog fra UiO.

 

Aslak Bonde har jobbet i en årrekke i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver  politiske analyser i bl.a Morgenbladet, Ukeavisen, Kommunal Rapport, og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.

 

 

 

 

Finn fram til konferanselokalet

Sophus Lies auditorium  Moltke Moes vei 35, Blindern

Ta t-bane til Blindern eller trikk til Universitetet i Oslo

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 28. juni 2018 13:58 - Sist endret 12. feb. 2019 09:38