Åpne landskap, bedre kunnskap?

Både statlige og private virksomheter benytter åpne kontorlandskap i stadig større grad. Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og legger det til rette for bedre kunnskapsarbeid?

Over de neste tre nettverksmøtene vil Partnerforum se på ulike aspekter ved kunnskapsarbeid i offentlig forvaltning, og på dette seminaret så vi nærmere på kontorlandskap.

Det er mange arbeidsgivere som foretrekker åpne kontorlandskap fordi det er ansett for å være økonomisk og arealeffektivt. I tillegg anser mange at åpne rom legger til rette for bedre kommunikasjon og kompetansedeling mellom medarbeidere. Arbeidsformen forventes også å påvirke samarbeidsklima og produktivitet positivt.

Samtidig finnes det flere nyere undersøkelser som viser at de forventede fordelene ved åpne kontorlandskap ikke nødvendigvis er større enn kostnadene. Slike funn har bl.a. The British Psychological Society Research Digest gjort. Den danske hjerneforskeren Kjeld Fredens mener også at kontorlandskap går ut over medarbeidernes konsentrasjon og arbeidets kvalitet. I tillegg har en dansk undersøkelse vist at sykefraværet har økt betydelig i åpne kontorlandskap.

Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og er det en viktig brikke i tilretteleggingen for bedre kunnskapsarbeid?

 

Program

12:30   Åpning ved Partnerforums sekretariat.

12:35  Åpne kontorlandskap – effektivisering eller belastning? (Pdf)
           Knut Inge Fostervold
           førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt.

13:10  Morgendagens arbeidsplass 
           Oddvar Skjæveland, arkitekturpsykolog og daglig leder,
           Mellomrom Arkitekturpsykologi AS

13:45   Pause

14:00  Fra kontor til landskap: En styrt prosess. (Pdf)
           Paal-Erik Strande Olsen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

14:20   NHDs erfaringer med kontorlandskap. (Pdf)
           Ane Merete Stray-Pedersen
           avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet

14:40  Diskusjon
           Ledet av Bjørn Kvam, prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Om kunnskapsarbeid

Mange ansatte i statsforvaltningen beveger seg fra rollen som en rene «linjebyråkrater», med hvert sitt snevre fagfelt, til i større grad å være prosjektmedarbeidere. Da holder det ikke lenger å bare være dyktig i sitt fag -- man bør også ha andre, bredere ferdigheter.

En slik rollevridning setter også nye krav til kunnskapsarbeid. En sentral modell for dette ser på sammenhengen mellom arbeidspraksis, IKT og fysisk arbeidsmiljø/lokaler. Hvordan kan statsforvaltningen kombinere disse hensynene slik at det legger til rette for en mer effektiv forvalting -- hvor medarbeidere samarbeider og kommuniserer på tvers av fysisk, faglig og organisatorisk plassering?

Gjennom tre nettverksmøter ønsker Partnerforum å ta for seg de ulike aspektene ved kunnskapsarbeid, og vi ønsker å knytte dette til forskningprosjekter som Kunnskapsarbeidsplassen og K2 - Morgendagens arbeidsplass.
 

Bidragsyterne

Knut Inge Fostervold er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt. Han er en av de norske forskere som har forsket mest på bruk av kontorlandskap, og han har også deltatt i forskningsprosjekter som Menneske Maskin Samspill i Forskningsparken AS. Fostervold har i flere år vært styremedlem i Norsk forening for Ergonomi og Human Factors, og han har blant annet vært leder, fagsjef, styrerepresentant i Nordiska Ergonomisälskapet og Council Member i International Ergonomics Association (IEA). Fostervold har i tillegg bred erfaring fra konsulent- og rådgivnings-arbeid i arbeids og organisasjonspsykologi.

  Oddvar Skjæveland er arkitekturpsykolog, utdannet Dr. psychol.. Han er også gründer og daglig leder ved Mellomrom Arkitekturpsykologi AS, som han stiftet i 2000. Mellomrom Arkitekturpsykologi  er et ledende tverrfaglig miljø, med kontor i Bergen og Stavanger.  Selskapet er endel av  et nasjonalt arkitekturpsykologisk miljø, bestående av ca. 30 psykologer og forskere innen dette feltet. Mellomrom Arkitekturpsykologi er også eier av forskningsprosjektet "K2-Morgendagens arbeidsplass." Dette er et forskningsrådsfinansiert prosjekt med deltakelse fra 6 norske bedrifter, med fokus på å utvikle fremtidsrettede arbeidsplassløsninger, særlig mht. kunnskapsarbeid og sammenhengen mellom fysisk arbeidsmiljø, IKT og arbeidsformer.

Bjørn Kvam er leder for Eiendomsprosjektet i Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV. Dette er den sentrale eiendomsenheten i Arbeids- og velferdsdirektoratet som har et overordnet ansvar for etatens eiendomsforvaltning, og som nå er organisert som et prosjekt for å videreutvikle og forbedre eiendomsforvaltningen.  Kvam har tidligere arbeidet med eiendomsforvaltning i både Statsbygg og i Rikstrygdeverket/Trygdeetaten. Han deltok også i arbeidet i Nav Interim med etableringen av NAV. Kvam er utdannet handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole.

Paal-Erik Strande Olsen er spesialrådgiver ved Norges forskningsråd, hvor han har vært ansatt i HR-avdelingen siden 2006 . Olsens hovedarbeidsområder er primært knyttet til utviklingssiden, både med utredninger og konkrete forbedringsprosjekter. Forskningsrådet flytter til nye lokaler på Lysaker i 2014, og i den forbindelse har Olsen blant annet hatt et spesielt ansvar for arbeidet med utforming av nye arbeidsplassløsninger.

 

Ane M. Stray-Pedersen er avdelingsdirektør i HR-/OU-avdelingen i Nærings- og handelsdepartementet. Hun har en MSc i Social Psychology and Organisation fra London School of Economics. Stray-Pedersen har jobbet med strategi, endring og forbedringsprosjekter både i private og offentlige virksomheter.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: HR og kompetanseutvikling, Effektivitet, Innovasjon
Publisert 17. okt. 2013 13:17 - Sist endret 3. des. 2019 10:20