MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet arrangeres det KUN eksamen våren 2022 for de som allerede har bestått obligatorisk aktivitet. Det tilbys ikke undervisning i emnet. Ønsker du å ta et lignende emne - søk om opptak til MEVIT2710 - Medietekstanalyse

Hvordan kan vi fortolke og skrive godt og innsiktsfullt om film, tv-serier, dataspill, reklameplakater, musikkvideoer, politiske Facebooksider eller andre medieprodukter? Hva lærer de oss om hvordan samfunnet fungerer?

Med teori som verktøy kan vi analysere innholdet i mediene i samfunnet og bidra til nye innsikter og nye debatter. I dette humanistiske medievitenskapelige metodeemnet lærer du grunnleggende teorier om medietekster, grunnleggende ferdigheter i å analysere medieuttrykk på ulike måter, og lærer å skrive en akademisk tekstanalyse. Du lærer også å gi konstruktiv faglig tilbakemelding på medstudenters tekster, samt å søke deg fram til relevante fagtekster som du bruker sammen med pensumlitteraturen i eget arbeid.

Hva lærer du?

Studenter som har gjennomført emnet, skal kunne:

  • forklare sentrale begreper og modeller fra de mest anvendte tekstteoriene i humanvitenskapelig medieforskning, herunder retorikk, semiotikk, narratologi, sosialsemiotikk, kjønnsteori, genreteori og kritisk diskursanalyse
  • diskutere forskjeller og likheter mellom de ulike teoriene
  • lese originaltekster fra ulike perioder av medievitenskapen
  • tolke medietekster og vurdere dem kritisk
  • velge egnet teori og skrive en tekstanalyse av en medietekst
  • søke seg fram til relevante fagtekster og bruke dem sammen med pensumlitteraturen i eget arbeid
  • gi skriftlig og muntlig faglig tilbakemelding på medstudenters tekstarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningsopplegget er todelt og går over hele semesteret. I første halvdel (januar til mars) gis forelesninger om teoripensumet og analyseseminarer. I andre halvdel (mars til mai) holdes det obligatoriske tekstseminarer hvor vi jobber prosessbasert med semesteroppgaven.

Dette emnet har obligatoriske aktviteter og arbeidskrav. Du må få godkjent to obligatoriske aktiviteter for å kunne levere eksamen:

  • Kvalifiseringsoppgave om teoripensumet i løpet av emnets første halvdel
  • Deltakelse på to tekstseminarer i emnets andre halvdel. Deltakelse inkluderer forberedelsesarbeid i form av å skrive og sende inn tekstutkast til fastsatte frister i forkant av seminarene, samt forberede tilbakemelding på en medstudents tekstutkast som skal gis i seminaret.

Informasjon om seminargruppene:

I analyseseminarene i første halvdel av emnet følger du undervisningen til den seminargruppen du har fått tildelt. For tekstseminarene i andre halvdel vil hver seminargruppe deles i to og du vil få tildelt spesifikke datoer for hvilke tekstseminarer du skal delta på. Oversikt over tekstseminarene vil være tilgjengelig rundt semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Semesteropppgave. Omfanget på oppgaven er inntil 10 normalsider (2300 tegn uten mellomrom). Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2018

Periodisk emneevaluering våren 2013

Periodisk evaluering våren 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys for siste gang vår 2021.

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys for siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk