Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Medieestetikk handler om hvordan medienes uttrykksformer spiller en rolle for hva som formidles.

Medieestetikk er en tverrfaglig arena for forskning på medieteknologi, estetikk (sansemessig erkjennelse) og formidling (mediering). Det legges vekt på viktigheten av å forstå opplevelse, forståelse og kunnskap som kulturelt, historisk og samfunnsmessig formidlet. Medieestetikk representerer et sett av perspektiver som er forankret i humanioras teoretiske, analytiske og kritiske tradisjoner.

Emnet gir en generell innføring i medieestetisk teori og analyse, med særlig oppmerksomhet rettet mot de erfaringsmessige dimensjonene ved medienes formidling, materialitet, og teknologi. Det legges vekt på konkret arbeid med å analysere og diskutere et analysemateriale som studenten selv velger innenfor noen oppgitte kategorier.

Innenfor feltet kan temaet variere noe fra semester til semester med mulige temavarianter som spillets estetikk, filmestetikk, tv-estetikk osv. Hvilke temaer som er i fokus de ulike semestrene vil fremgå av undervisningsplanen på semestersiden.

Hva lærer du?

Kunnskap:

  • Kunnskap om grunnleggende begreper innen medieestetikk, med særlig vekt på relevante mediebegreper og estetikkbegreper
  • Kunnskap om sentrale perspektiver innen medieestetikk
  • Kjennskap til teorier og perspektiver som er relevante for medie-estetikk
  • Grunnleggende kjennskap til eget analysemateriale som skal kunne aktiveres til eksamen

Ferdigheter:

  • Evne til selv å kunne utføre medieestetiske analyser
  • Evne til å bruke egne og andres analyser til å diskutere og vurdere sentrale teoretiske problemstillinger på feltet
  • Evne til å diskutere og reflektere over eget begrepsapparat

Generell kompetanse:

  • Kunne tilegne seg og videreutvikle et medieestetisk perspektiv
  • Opparbeide en kritisk forståelse av hvordan medienes uttrykksformer spiller en rolle for hva som formidles
  • Kunne reflektere over ulike måter å begrunne forskning på

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter kjennskap til humanistisk medievitenskap eller estetikk tilsvarende ett emne på 1000-nivå. Emnet anbefales lagt til siste studieår på BA.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT4510 – Medieestetikk

Undervisning

Emnet strekker seg over hele semester og tilsvarer omlag 7 ukers fulltidsstudium. Det gis felles forelesninger for BA- og MA-studenter, men med pensum og seminarer som er tilpasset de ulike nivåene. Både på BA- og MA-seminarene legges det opp til oppgaveløsning og presentasjoner.

Studentene forventes å jobbe i kollokviegrupper og på egenhånd i tillegg til undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

Studenten må ha fått godkjent konkret verkpensum for å ta eksamen.

Maksimum 40 studenter. Dersom færre enn 10 melder seg til undervisning, vil emnet kunne avlyses.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave.

Omfanget på oppgaven er inntil ti normalsider (hver side består av omtrent 2300 tegn uten mellomrom).

Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk, jf. § 6.1 om karaktersystemet i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2010

Periodisk emneevaluering høsten 2012

Periodisk emneevaluering høsten 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk