Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir innføring i sentrale tekster som fører sammen kultur- og medieteori. Tematisk strekker det seg fra mellomkrigstidens diskusjoner om kulturindustri og massesamfunn, via kritiske, rituelle, mediumsentrerte og feministiske tilnærminger til mediekultur, og inn i dagens digitale kultur.

Emnet prioriterer tekster med en helt sentral status i medie- og kulturteorien, som Horkheimer/Adornos essay om kulturindustrien og Marshall McLuhans “Understanding Media”. Slik sett er dette et “klassiker”-emne, der studenten får inngående kjennskap til særlig viktige og formende tekster. Kjernen i pensum er derfor primærtekster. Til hver primærtekst hører sekundærtekster som kommenterer primærtekstene og setter dem inn i bredere vitenskapelige, intellektuelle og samfunnsmessige sammenhenger. 

Tekstene på pensum er skrevet dels av medievitere, men også av medie- og kulturteoretikere som har operert før og utenfor den institusjonaliserte medievitenskapen. Emnet er slik sett tverrfaglig, og gir innsikt i viktige kontaktflater mellom medieteori og kultur- og samfunnsteori.

Emnet har et faghistorisk og fagkritisk perspektiv, en vekt på nærlesning og faglig fortolkning.

Hva lærer du?

Kunnskap

Når du har bestått emnet har du:

 • Forståelse av de sentrale argumentene og perspektivene i sentrale og «kanoniske» primærtekster innen kultur- og medieteorien
 • Forståelse av disse primærtekstenes retorikk og stil 
 • Forståelse av hvordan pensumtekstene er forankret i kultur- og mediehistorien, og til primærtekstenes virkningshistorie 

Ferdigheter

Når du har bestått emnet kan du:

 • Forstå og drøfte medie- og kulturteoretiske primærteksters sentrale argumenter og perspektiver
 • Forstå og drøfte disse primærtekstenes retorikk og stil, skriftlig og muntlig
 • Forstå og drøfte relasjoner mellom primærlekstene og relevante sekundærtekster 
 • Selv finne og sette sammen et valgpensum av sekundærtekster til én av primærtekstene.
 • Skrive en akademisk tekst som gjør rede for og drøfter relevansen av kultur- og medieteoretiske innsikter

Generell kompetanse

Når du har bestått emnet kan du:

 • Anvende avanserte lesestrategier for å forstå særlig komplekse og abstrakte tekster
 • Gi skriftlige framstillinger og drøftinger av særlig komplekse og abstrakte tekster
 • Delta i diskusjoner om hvordan medie- og kulturteoretiske perspektiver kan brukes til å forstå fortida og nåtida

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset fordrer lesing og forståelse av tildels komplekse, teoretiske originaltekster, og det vil være en betydelig fordel om man har avlagt eksamen i Exfac og/eller Exphil.

Overlappende emner

Overlapper med det tidligere MEVITM110, MEVIT2110- Popular culture og MEVIT3110- medier og populærkultur.

Undervisning

Undervisningen er basert på forelesninger og seminarer. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og kontinuerlig lesning av pensum gjennom hele semesteret.

En obligatorisk kvalifiseringsoppgave må godkjennes for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen. Oppgaven består av:

 •  et valgpensum som studenten skal finne selv, med utgangspunktet er en kildetekst fra pensum som tildeles av den emneansvarlige. 
 •  en ledsagende tekst som kort redegjør for hvordan hver enkelt referanse bidrar til å belyse kildeteksten.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). 

En kvalifiseringsoppgave må godkjennes for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Se mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven og frist for levering på emnets semesterside.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker å søke om engelsk oppgavetekst, må søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamen starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering vår 2013

Periodisk evaluering vår 2016

Periodisk evaluering vår 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk