40-gruppe – Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en innføring i helt sentrale filosofiske områder hvor særlig språkfilosofi, logikk samt erkjennelsesteori og metafysikk med en analytisk vinkling vektlegges.

Læringsutbytte
• Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert i nyere tid, med særlig vekt på analytisk filosofies hovedorientering mot erkjennelsesteori, vitenskapsfilosofi, bevissthetsfilosofi,  logikk og språkfilosofi etc.
• Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra særlig det 20. århundre.
• Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.
• Studentene skal kunne tenke filosofisk i forhold til de fag emnetgruppen brukes som støttefag til.

Oppbygning og gjennomføring
Emnene på 1000-nivå bør avlegges før de øvrige emnene i emnegruppen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tilleg velges tre av følgende emner. Minst ett emne skal være på 1000-nivå og minst ett emne skal være på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnet FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (nedlagt) tilbys siste gang høsten 2013, og vil etter det erstattes av FIL1006 – Innføring i logikk som obligatorisk emne i emnegruppen.