FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er kunnskap, og hvor mye av det vi tror vi vet, vet vi egentlig? Erkjennelsesteori er studiet av kunnskap og begrunnelse. Med utgangspunkt i skeptikerens argumenter for at kunnskap er umulig, skal vi behandle en rekke klassiske temaer innen erkjennelsesteori.

Vi begynner med ulike syn på betingelsene for kunnskap; om all begrunnelse må være basert på sanseerfaring; om persepsjon gir oss direkte tilgang til fysiske objekter; om erfaring gir oss grunner til ha oppfatninger om det vi ikke har erfart.

I vitenskapsfilosofi-delen tar vi sikte på å gi en enkel oversikt over aktuelle oppfatninger av moderne vitenskap og dens rolle i samfunnet. Viktige temaer er: forholdet mellom observasjon og teori; hvordan er vitneskapelige teorier begrunnet, begrunnelsestyper – induksjon, falsifikasjonisme, realisme – instrumentalisme; vitenskapelig framskritt; vitenskapskritikk av ulike slag – bl. a. feministiske; interne og eksterne, sosiale verdier i vitenskap; legitimering av vitenskap.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grunnleggende forståelse av erkjennelsesteoretiske og vitenskapsfilosofiske problemstillinger og sentrale forsøk på å løse disse. Det vil si å ha kjennskap til, og å kritisk kunne evaluere, ulike syn på sentrale erkjennelsesteoretiske temaer som skeptisisme, persepsjon, kunnskap og begrunnelse, og sentrale vitenskapsfilosofiske temaer som vitenskapelig forklaring, vitenskapelig progresjon, teorier, induksjon og kausalitet.
  • å kunne gi en kort og klar skriftlig presentasjon og diskusjon av en oppgitt problemstilling i erkjennelsesteori og i vitenskapsfilosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXPHIL03 – Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

  • 0,5 studiepoeng overlapp mot FIL1200
  • 0,5 studiepoeng overlapp mot FIL1201

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer gruppeundervisning. 

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • 2 obligatoriske innleveringer på 2-3 sider à 2300 tegn som du skal levere i Canvas (frister finner du på semestersidene under 'Eksamen' samt i Canvas).
  • 4 korte obligatoriske gruppeinnleveringer som skal leveres i Canvas (nærmere informasjon vil bli gitt på gruppeundervisningen samt i Canvas).

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Det er en forutsetning at de 2 obligatoriske oppgavene er godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

Sensorveiledning for emnet høsten 2019.

Gjelder også for høsten 2020: Sensorveiledning for emnet høsten 2019 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk