Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Handlingsfilosofi er studiet av menneskelig handling, hvordan handling oppstår og hva forklaring av handling er. Målet med dette emnet er å gi en introduksjon til flere klassiske temaer og problemstillinger innen handlingsfilosofi, og å se forbindelser til andre typer problemer.

Vi begynner med å se på ulike teorier om hva handling er. Et sentralt spørsmål angår forholdet mellom handling og kroppens bevegelser. Deretter fortsetter vi med en diskusjon av forholdet mellom handling og grunner, hvor et viktig spørsmål er om dette forholdet kan være kausalt.

Vi skal så diskutere hva slags type mental tilstand det er å "intendere" å gjøre noe og forholdet mellom å gjøre noe intensjonalt og å gjøre noe med en intensjon. Vi ser nærmere på begrepet om praktisk rasjonalitet (herunder beslutningsteori) og stiller spørsmål rundt motivert irrasjonell handling.  

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha kjennskap til, kunne presentere, og kritisk evaluere filosofiske syn på naturen til handling og handlingsforklaring.
  • å være i stand til å gjøre rede for ulike syn på hvordan handlinger skiller seg fra blotte naturhendelser; på hvilken rolle kausalitet spiller i handling; på naturen til intensjoner og den betydningen de har for handling; på hvordan muligheten av viljessvak handling skal forstås; på sammenhengen mellom grunner og motivasjon; og på rekkevidden av praktisk fornuft.
  • å være i stand til å vurdere argumenter for og imot de synene som vi studerer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi før du søker opptak til FIL2207, da en viss grad av forkunnskaper innen dette området av filosofien forutsettes.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL1202 og 5 studiepoeng med FIL2204.

Undervisning

12 dobbelttimer med kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et muntlig fremlegg. Det vil kunne dreie seg om individuelle fremlegg eller gruppefremlegg avhengig av antall studenter. Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Aktiviteten vil kun være gyldig i ett semester.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det er ikke mulig å ta eksamen i dette emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Vår 2018

Vår 2016

Emnet tilbys uregelmessig, men stort sett minst hvert 3. semester.

Emnet settes dessverre ikke opp høsten 19.

Eksamen

Vår 2020

Vår 2018

Emnet tilbys uregelmessig, men stort sett minst hvert 3. semester.

Emnet settes dessverre ikke opp høsten 19.

 

 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)