Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing, og tar ikke opp nye studenter. Ønsker du å ta en 40-gruppe med russisk områdekunnskap, kan du istedet velge 40-gruppe – Øst-Europastudier (40OSTEUROPA).

Denne 40-gruppen i russisk områdekunnskap passer for studenter på endel bachelorprogram på HF- og SV-fakulteter.

Læringsutbytte
Etter denne 40-gruppen skal du:

  • Ha en generell oversikt over alle epoker i russisk historie fra Kievriket og frem til i dag med vekt på politisk historie og sosialhistorie;
  • Kunne redegjøre for dynamikkene i russisk samfunnsutvikling etter kommunismens fall;
  • Kunne forklare oppbyggingen av Sovjetunionens politiske system og det politiske system i Russland i dag;
  • Ha oversikt over de forskjellige modellene som har vært brukt for å analysere Sovjetunionens samfunnssystem (totalitarisme-modellen, pluralisme-modeller);
  • Kjenne hovedtrekkene i den politiske utvikling i de ikke-russiske sovjetiske arvtakerstatene (med unntak av Baltikum) etter kommunismens fall
  • Kunne redegjøre for ortodoksiens plass i russisk samfunn og historie;
  • Forklare hvilken betydning den russiske intelligentsia har hatt for russisk samfunnsutvikling.

Du vil også ha tatt emner som enten

  • gjør deg i stand til å formulere en problemstilling om et emne innenfor de ovenfornevnte saksområder og skrive en oppgave på 10 sider der denne problemstillingen drøftes
  • gir deg en dypere forståelse av og kunnskaper om utvalgte emner i Russlands nyere historie;
  • eller gjør deg i stand til å lese originaltekster av russiske tenkere og politikere med ordbok og drøfte disse tenkernes plass i russisk åndsliv.

Eller gir deg en innføring i politikk, historie og samfunnsliv i Sentral-Europa eller Balkan, to områder av verden som under den kalde krigen inngikk i Sovjetunionens økonomiske og militærpolitiske innflytelsessfære.

Oppbygging og gjennomføring
40-gruppen er satt sammen av to obligatoriske innføringsemner (1000-nivå) i russisk områdekunnskap, og 20 studiepoeng valgfrie emner innen russisk og sentral- og østeuropeisk områdekunnskap og litteratur.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet