Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i østeuropeisk historie fra middelalderen fram til 1990. Emnet omfatter følgende land/regioner: Baltikum (områdene som i dag utgjør Estland, Latvia, Litauen), Sentral-Europa (som i dag er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn) og Balkan (områdene som i dag utgjør Romania, Bulgaria, Hellas, Nord-Makedonia, Montenegro, Albania, Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Kroatia, Slovenia).

Emnet vektlegger de innenriks- og utenrikspolitiske hovedtrekkene, men omfatter også økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Følgende temaer belyses: Statsdannelse og statsutvikling, kriger og konflikter, økonomisk utvikling, kulturelle strømninger og nasjonalstatenes konsolidering. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du redegjøre for hovedtrekkene ved den historiske utviklingen i Øst-Europa og forstå sammenhengen mellom de ulike sidene av samfunnslivet – politisk, økonomisk og kulturelt
  • kan du analysere historiske problemstillinger og syntetisere kunnskap fra forskjellige kilder
  • har du fått trening i skriftlig analyse av historisk stoff og muntlig presentasjon av faglitteratur
  • er du kjent med sentrale forskningsfelt i østeuropeisk historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger i fellespensum (15 dobbelttimer) og seminarundervisning (7 dobbelttimer). Det tilbys også kollokviegruppe, ledet av en viderekommen student. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk oppmøte på 6 av 7 seminarer. Du må også levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på 5 sider. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk