40-gruppe – Polsk (40POLSK1)

Om emnegruppen

Polsk tales av over 40 millioner i Polen og utenfor Polens grenser, og er det største av de slaviske språkene etter russisk. Strukturelt har det mye til felles med russisk, men alfabet, ordforråd og uttrykksmåter er tydelig preget av Polens tilknytning til den vesteuropeiske kulturkrets. Gjennom århundrene har polsk utviklet seg til et kulturspråk av høy rang, med en rik og ubrutt litterær tradisjon fra renessansen og frem til våre dager.

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av to obligatoriske emner og to valgfrie emner på til sammen 40 studiepoeng.

Læringsutbytte

Emnegruppen gir en innføring i språkstrukturen og setter studentene i stand til å forstå enkle sakprosatekster og litterære tekster på polsk og føre enkle samtaler på polsk. Studentene lærer den grunnleggende grammatikken og å bruke viktige språklige hjelpemidler. Studenten kan velge mellom utvidet språkkompetanse og utvidet forståelse av polsk kultur gjennom litteratur, film og historie. Emnegruppen gir et grunnlag for videre studium av språket og utvekslingsopphold i Polen.

 

Du kan reise på utenlandsopphold til The Jagiellonian University's Center for Polish Language and Culture in the World  gjennom vår utvekslingsavtale med Universitetet i Krakow dersom du har avlagt POL1001 – Polsk språk 1POL1002 – Polsk språk 2 og POL1102 – Polsk språk 3 her ved UiO og ellers tilfredsstiller krav om å ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før du reiser på utveksling.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet