40-gruppe – Polsk (40POLSK1)

Om emnegruppen

Polsk tales av over 40 millioner i Polen og utenfor Polens grenser, og er det største av de slaviske språkene etter russisk. Strukturelt har det mye til felles med russisk, men alfabet, ordforråd og uttrykksmåter er tydelig preget av Polens tilknytning til den vesteuropeiske kulturkrets. Gjennom århundrene har polsk utviklet seg til et kulturspråk av høy rang, med en rik og ubrutt litterær tradisjon fra renessansen og frem til våre dager.


Læringsutbytte
Emnegruppen setter studentene i stand til å forstå polske sakprosatekster og litterære tekster, og gir et grunnlag for videre studium av språket. Studenter på språkprogrammet får i tillegg trening i praktisk skriftlig bruk av språket, mens studenter på andre programmer kan velge mellom utvidet språkkompetanse og utvidet forståelse av polsk kultur gjennom litteraturen.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av to obligatoriske emner og to valgfrie emner på til sammen 40 studiepoeng.

Du kan reise på utenlandsopphold til The Jagiellonian University's Center for Polish Language and Culture in the World  gjennom vår utvekslingsavtale med Universitetet i Krakow dersom du har avlagt POL1001 og POL1002 her ved UiO og ellers tilfredsstiller krav om å ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før du reiser på utveksling.

Utenlandsoppholdet vil dermed erstatte de valgfrie emnene POL1102,  SEU1300SEU1504 og SEU2504. De resterende 10 studiepoeng avlagt i utlandet kan dekke 10 frie studiepoeng ved UiO.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet