Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i polsk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på bøyningsmønstre, tempusbruk, ordstilling og sammenligning av polske og norske språklige konstruksjoner. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du lært:

 • har du fått oversikt over de viktigste områdene i polsk grammatikk
 • kan du gjøre rede for hvordan man på polsk bøyer substantiver, adjektiver, pronomen, tallord og verb; hvordan man bruker verbalaspekt, bevegelsesverb og preposisjoner samt hvordan man setter ord sammen til setninger.
 • kan du bruke grammatikken i praksis.
 • kan du lese og forstå enklere polske tekster med ordbok
 • har du oppøvd et ordforråd på ca. 1500 ord som i hovedsak er hentet fra det moderne standardspråket

Når du har tatt dette emnet vil du være på nivå A1 (Breakthrough level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Overlappende emner

  10 studiepoeng overlapp mot POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt)

  Undervisning

  Undervisningen består av seks timer seminar (tre dobbeltimer) og to timer gruppeundervisning (en dobbelttime) i uken i 14 uker.

  Det er krav om obligatorisk aktivitet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter 70% fremmøte. Du skal levere sju mindre skriftlige oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst fem må være godkjent. I tillegg må du skrive og bestå en prøve som gis i andre halvdel av semesteret.

  Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

  Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

  Eksamen

  Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

  Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra polsk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

  Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Hjelpemidler

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Norsk og polsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk