SEU2504 – Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg kinoens og filmens betydning for identitetsbygging, forming av kollektivt minne og nedtegning av nasjonale historier i Sentral-Europa og på Balkan. Film og kino gjenspeiler minnets dynamikk og identitetsbygging enten ved å fremme offisiell diskurs eller å uttrykke alternative synspunkter. Ofte kaster disse kunstformene lys over temaer som i den offisielle eller politiske diskursen har kommet i bakgrunnen, og de kan sette i gang sosiopolitiske endringer.

Emnet inkluderer et utvalg av viktige sentraleuropeiske og balkanske filmer som direkte eller indirekte handler om identitetsbygging og forming av det kollektive minnet. Temaene omfatter myter, nyere historie samt forholdet mellom majoriteter og minoriteter. Emnet dekker tiden både under og etter kommunismen, og tematikken inkluderer viktige historiske hendelser som Nazi-Tysklands og Sovjetunionens okkupasjon under andre verdenskrig, fløyelsrevolusjonen i 1989 og krigene på Balkan på 1990-tallet.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, kan du:

  • gjøre rede for utvalgte arbeider/verker innen sentraleuropeisk og balkansk film, hvilke sammenhenger de opptrer i, og hvilken tradisjon de er en del av;
  • bruke grunnleggende begreper innen filmanalyse i diskusjon om og skriftlige fremstillinger av utvalgte filmer;
  • forstå hvordan filmer representerer historiske, sosiale og kulturelle anliggender, og hvordan de kan bidra til identitetsbygging, forming av kollektivt minne og nedtegning av nasjonal historie;
  • gjøre rede for ulike grupper (nasjonale, etniske, religiøse etc.) i Sentral- og Øst-Europa samt Balkan
  • forstå hvordan “vi” og “andre” er konstruert i filmdiskursen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbeltime) i uken i 12 uker. 

Undervisningen forutsetter regelmessig frammøte og at studentene deltar aktivt. Filmene som diskuteres på seminarene, må man ha sett på forhånd. Visningene vil bli planlagt før de aktuelle seminarene. Studentene må se filmene på egen hånd dersom de ikke kan delta på visningene. Studentene må forberede korte, skriftlige refleksjoner om samtlige filmer, og det forventes at de bruker disse refleksjonene når de deltar på seminarene. Det vil bli gitt noe informasjon før visningene, som en veiledning angående skriftlige refleksjoner.

I tillegg til utvalgte filmer, omfatter pensumet et utvalg korte tekster samt noen få artikler og bokkapitler om filmanalyse. Dette stoffet vil være tilgjengelig på Canvas.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skal du skrive to mindre oppgaver og presentere dem på seminarene. Oppgavene må være godkjent før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk