40-gruppe – Russisk (40RUSS2)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan brukes i en rekke bachelorprogrammer på HF- og SV-fakultetet.


Etter å ha fullført denne 40-gruppen i russisk språk skal du være på nivå A2 (Waystage level) i det europeiske sertifiseringssystemet. Det språklige nivået tilsvarer et ordforråd på ca. 1400 ord. I tillegg har du tilegnet deg teoretiske kunnskaper om de grammatiske fenomenene som behandles, samt evne til å oversette tekster på dette nivået mellom russisk og norsk. Du kan tilfredsstille nødvendige kommunikasjonsbehov i situasjoner knyttet til dagligliv og kommunikasjon med morsmålsbrukere.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen i russisk språk kan du

  • lese og trekke ut hovedinformasjon av korte enkle tekster tatt fra autentiske kilder. Du skal kunne uttale russisk noenlunde riktig og ha et begrunnet forhold til uttalereglene.
  • gjengi skriftlig innholdet i en lest tekstkilde, skrive et kort brev, en melding, gratulasjon osv. Du skal kunne oversette tekster på dette nivået mellom norsk og russisk.
  • forstå hovedtrekkene i informasjon formulert i enklere dialoger og monologer.
  • delta i en dialog og reagere adekvat på replikker i situasjoner knyttet til samfunns- og dagligliv, kunne fortelle om deg selv, venner, familie, studier, arbeid, interesser, fritid, helse, vær osv. Du skal også i noen grad kunne uttrykke selvstendige meninger på bakgrunn av en lest tekst.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av fire obligatoriske emner.

Emner i emnegruppen

Annet