40-gruppe – Russisk (40RUSS2)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan brukes i en rekke bachelorprogrammer på HF- og SV-fakultetet.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen i russisk:

  • kan du lese og trekke ut hovedinformasjon av korte enkle tekster tatt fra autentiske kilder. Du skal kunne uttale russisk noenlunde riktig og ha et begrunnet forhold til uttalereglene.
  • kan du gjengi skriftlig innholdet i en lest tekstkilde, skrive et kort brev, en melding, gratulasjon osv. Du skal kunne oversette tekster på dette nivået mellom norsk og russisk.
  • kan du forstå hovedtrekkene i informasjon formulert i enklere dialoger og monologer.
  • kan du delta i en dialog og reagere adekvat på replikker i situasjoner knyttet til samfunns- og dagligliv, kunne fortelle om deg selv, venner, familie, studier, arbeid, interesser, fritid, helse, vær osv. Du skal også i noen grad kunne uttrykke selvstendige meninger på bakgrunn av en lest tekst.
  • behersker du russisk på nivå A2 (Waystage level) i det europeiske sertifiseringssystemet. Det språklige nivået tilsvarer et ordforråd på ca. 1400 ord.
  • har du teoretiske kunnskaper om de grammatiske fenomenene som behandles, samt evne til å oversette tekster på dette nivået mellom russisk og norsk.
  • tilfredsstiller du nødvendige kommunikasjonsbehov i situasjoner knyttet til dagligliv og kommunikasjon med morsmålsbrukere.
  • har du grunnleggende forståelse av kulturens plass i det russiske samfunn gjennom tidene
  • har du kunnskaper om og innsikt i institusjoner, aktører og dynamikker i russisk politikk siden kommunismens fall og har oversikt over de grunnleggende trekk ved politikk og samfunn i de vestlige ikke-russiske sovjetiske arvtakerstatene

Emner i emnegruppen

Annet

RUS1102 – Russisk språkbruk 2 var tidligere obligatorisk emne i 40-gruppen i russisk. Emnet har blitt erstattet av RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn