Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kjennskap til hovedtrekkene i russisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på morfologi og syntaks. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet: 

  • har du oversikt over alle de viktigste områdene i russisk grammatikk
  • kan du lese og forstå enhver russisk tekst med ordbok
  • har du oppøvd et ordforråd på ca. 1200 ord som i hovedsak hentes fra dagligspråket
  • kan du bruke og gjøre rede for substantivenes deklinasjoner, bøyning av egennavn, adjektivets kortform, adjektiv med j-stammer, possessivadjektiv, tallord i alle kasus, partisipper, passiv, gerundier, konjunktiv, ordstilling
  • har du grundigere kjennskap til de temaene som behandles i RUS1001, blant annet pronomen og adverb, komparasjon, kasus, aspekt, bevegelsesverb.
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • befinner du deg på nivå A2 (elementært nivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning og to timer seminar (to dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til minst 10 av 14 forelesninger og 10 av 14 seminarer. Du må også levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse mellom russisk og norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk/russisk