Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet forbedrer du dine praktiske ferdigheter i skriftlig russisk gjennom oversettelse av tekster fra norsk til russisk, muntlige presentasjoner på russisk og praktiske grammatiske øvelser. Du arbeider dessuten med moderne russiske tekster av forskjellige typer, med størst vekt på allmenne, historiske og samfunnsrelaterte temaer. Du lærer også grunnleggende russisk fonetikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du forstå russiske tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk, og du har oppnådd et grunnleggende ordforråd innen allmenne, historiske og samfunnsrelaterte temaer
  • kan du uttrykke deg grammatisk korrekt på russisk og holde enkle muntlige presentasjoner
  • behersker du grunnleggende russisk syntaks og stilistikk
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • kan du oversette ulike typer tekster fra norsk til russisk og fra russisk til norsk på nivå A2/B1 (mellomnivå) i det felles europeiske rammeverket for språk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1001 – Russisk grammatikk 1 og RUS1002 – Russisk språkbruk 1.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av en dobbelttime forelesning i oversettelse og moderne russisk skriftkultur, samt to dobbelttimer med seminarer i tekstlesning, praktisk språkbruk og fonetikk. Undervisningen gis i 14 uker.

Hver uke jobber du med og forbereder en oversettelse fra norsk til russisk og/eller en russisk tekst, samt oppgaver til seminarene. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må få godkjent seks skriftlige oversettelser fra norsk til russisk, to muntlige kvalifiseringsoppgaver (herunder muntlig presentasjon av utdrag fra pensumtekstene) og to kvalifiseringsoppgaver (prøver) i fonetikk og praktisk språkbruk. 

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen. Eksamen består av (1) grammatiske og leksikalske spørsmål på norsk knyttet til pensumoversettelser fra norsk til russisk; (2) oppgaver/spørsmål på russisk knyttet til de russiske pensumtekstene; (3) spørsmål på norsk fra pensum i praktisk russisk språkbruk og fonetikk.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

F.o.m høst 2020 går emnet hvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk/russisk