80-gruppe – Allmenn litteraturvitenskap for Kjønn med fagfordypning (80LIT2)

Om emnegruppen

Emnegruppen utgjør fordypningen i studieretning for Kjønn med fagfordypning på bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnsstudier. Emnegruppen (80 sp) består av 70 obligatoriske og 10 studiepoeng som kan velges fritt innenfor litteraturprogrammets emneportefølje.

Allmenn litteraturvitenskap har en historisk og komparativ orientering, hovedsakelig rettet inn mot den vestlige litterære tradisjon. De viktigste elementene i studeretningen er studiet av litterære tekster fra flere språkområder, epoker og sjangere, samt litteraturhistorie, historisk poetikk og moderne litteraturteori. I denne emnegruppen legges det særlig vekt på å innreflektere kjønnsdimensjonen i litteraturstudiet.


Læringsutbytte
Studentene skal etter endt studium kjenne til form og innhold i sentrale litterære verk i den vestlige tradisjonen. De skal ha kunnskaper om tale- og diktekunsten (retorikk og poetikk) og moderne litteraturteori. Studentene skal kunne redegjøre for hvordan et bredt utvalg av litterære uttrykk er betinget av tidligere tekster og konvensjoner som stil og sjanger, samt av historiske forutsetninger som kjønn. De skal også kunne drøfte hvordan forskjellige teoretiske og analytiske tilnærminger gir ulike innsikter. Studentene skal videre kunne analysere litterære verk i et formålstjenlig språk både skriftlig og muntlig. Studentene skal ved endt utdanning ha tilegnet seg teoretiske og analytiske ferdigheter som er en vesentlig ressurs i alt arbeid med språk og kommunikasjon.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har en tydelig progresjon der studentene i første studieår lærer litteraturhistorie og analyseferdigheter (på 1000-nivå). Deretter legges det mer vekt på teori som skal gi studentene et grunnlag for å reflektere kritisk over litteraturens roller og egen virksomhet (på 2000-nivå). I siste studieår åpnes det for større valgfrihet, slik at studentene kan fordype seg med større grad av selvstendighet.


Utenlandsopphold
Universitetet i Oslo har en rekke utvekslingsavtaler som gjør det mulig å ta deler av bachelorgraden som student ved et utenlandsk universitet

Kvalifisering for videre studier og arbeid
Emnegruppen gir kompetanse til å søke om opptak til masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap og i litteraturformidling .

Kompetansen kan brukes i arbeidslivet på alle felter der det er behov for kunnskaper om kjønn, litteratur, litterær tradisjon og litteraturteori og der det er behov for kompetanse i tolkning og formidling av ulike typer tekst. Tidligere kandidater i allmenn litteraturvitenskap er i størst grad å finne i privat sektor, særlig bok-, forlags- og mediebransjen. Typiske arbeidsoppgaver for kandidater som har vært ute i arbeidslivet noen få år er undervisning, redaksjonsarbeid/journalistisk arbeid, kontor- og administrativt arbeid, markedsføring/salg og informasjonsarbeid/PR.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Ett av følgende to emner:

Ett av følgende to emner:

De resterende 10 studiepoengene kan også velges fritt fra alle fags litteraturemner.

Oversikt over litteraturemner finnes under programsidene for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap og Europeiske og amerikanske studier:språk, litteratur, område

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-KFL002

Annet