LIT2340 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i én litterær sjanger (for eksempel komedie, tragedie, roman, novelle, lyrikk, essay). Temaene for emnet varierer fra semester til semester.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk, hentet fra ulike litteraturhistoriske epoker og fra minst to språkområder, og et utvalg sekundærlitteratur og sjangerteoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s.

Pensum og tema for hvert semester finnes på semestersiden (timeplan, pensum og eksamensdato).

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du ...

  • solid kunnskap om den aktuelle sjangeren og elementær kjennskap til sjangerteoretiske problemstillinger

  • evne til å anvende denne kunnskapen i praktisk litterær analyse

  • evne til å formidle krevende faglige resonnementer på en klar og overbevisende måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning: ti seminarer på tre timer eller fjorten seminarer på to timer. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skal du levere en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Du får individuell respons på oppgaven. Aktiviteten må være godkjent av faglærer før eksamen. Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Eksamen kan også avlegges på et av de andre store europeiske språkene etter forhåndssøknad til eksamenskonsulenten.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk høsten 2021