80-gruppe – Medievitenskap (80MEDIEVIT)

Om emnegruppen

Dette er 80-gruppen for for deg som begynte på programmet høst 2018 eller tidligere.
Her finner du 80-gruppen som gjelder for deg med opptak høst 2019 eller senere.

Medievitenskap er et tverrvitenskapelig fag som gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved medienes virke i det moderne samfunn. Faget er basert på både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter og tar sikte på å utvikle en kritisk forståelse hos studentene for de moderne medienes innholdsmessige og samfunnsmessige uttrykksformer og egenart.

Læringsmål
80-gruppa i medievitenskap gir en systematisk innføring i medienes virke i dagens samfunn, og i de historiske prosessene som har hatt innflytelse på medieutviklingen. Et viktig formål med studiet er at studentene skal se sammenhengen mellom ulike deler av faget, og kunne vurdere aktuelle mediespørsmål ut fra eksisterende forskning. Undervisningen gir også en innføring i forholdet mellom produksjon og tekst, basert på en egen medieproduksjon, og i relevante kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger.
Studiet avsluttes med et større gruppeprosjekt eller hospitering i en medierelevant bedrift eller institusjon, noe som gir nyttig erfaring i prosjektarbeid. Progresjonen i studiet innebærer at arbeidet blir mer selvstendig utover i studieløpet, noe som gjør at studentene gradvis utvikler sine analytiske ferdigheter.
Det er lagt opp til varierte eksamens- og undervisningsformer for å sikre at studentene tilegner seg evne til å besvare ulike problemstillinger i forskjellige formater. Gjennom studieforløpet vil studentene også utvikle viktige ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon, løsning av oppgaver med korte tidsfrister, og planlegging av lengre skriveprosesser. Alt dette er ferdigheter som er nyttige både i arbeidslivet og i videre studier.
Medievitenskap er ikke et fagstudium som direkte kvalifiserer til bestemte yrker. Siktemålet med studiet er å gi studentene grundige kunnskaper om medier og kommunikasjon i det moderne samfunn gjennom en - i hovedsak - teoretisk/analytisk tilnærming til stoffet. Faget gir likevel betydelige kunnskaper av praktisk verdi for mange samfunnsområder og i mange yrker, og gir således et godt grunnlag for arbeid i ulike medier.

Kvalifisering for videre studier og arbeid
I kombinasjon med andre fag gir studiet kunnskaper som kan nyttes i informasjonsarbeid både i offentlig og privat virksomhet, samt i ulike former for kulturarbeid.

Emnegruppa oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i medievitenskap, masterprogrammet i journalistikk og studieretningen i retorikk og kommunikasjon på masterprogrammet i Nordiske studier.

Emner i emnegruppen

80-gruppen i medievitenskap består av 7 obligatoriske emner:

og

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet