MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene hospiterer i en mediebedrift eller en annen arbeidsplass der de utfører arbeidsoppgaver som er relevante, og der studenten får brukt sine kunnskaper og ferdigheter som medieviter. Utplassering skjer i mars og april. Våren 2022 er praksisperioden fra mandag 7. mars til fredag 6. mai.

Arbeidet defineres av arbeidsgiver i samarbeid med IMK og student, og følges opp av arbeidsplass og lærer ved IMK. Arbeidet skal godkjennes av arbeidsgiver før studenten kan avlegge eksamen.

Etter praksisperioden skal studentene skrive en semesteroppgave om arbeidet i bedriften. Studentene skal drøfte arbeidet i lys av et mediefaglig tema/problemstilling og bruke selvvalgt pensum. Studentene skal knytte problemstillingen og diskusjonen i oppgaven til konkrete referanser eller eksempler fra det de har arbeidet med i utplasseringen. Faglærer gir veiledning på valg av tema, problemstilling og pensum.

Nærmere informasjon om undervisning, kontakt med bedrifter o.l. står på semestersiden.

Studentene skal ikke selv skaffe seg praksisplass. Dette gjøres av IMK i samarbeid med arbeidsgivere etter undervisningsstart. Les mer om praksisplassene. 

Emnet forutsetter fulltidsarbeid i praksisperioden, som varer i omtrent to måneder. I denne perioden vil det derfor ikke være mulig å følge noen undervisning. Hvert år tilrettelegger IMK for at studentene på MEVIT3811 skal kunne ta et annet emne ved instituttet.

Mediestudenter i arbeidslivet - informasjon til arbeidsgivere.

Hva lærer du?

Studentene skal få trening i å jobbe i samarbeid med andre i en bedrift, og til å anvende medievitenskapelige teorier, metoder og analysemåter.

Studentene lærer å innhente informasjon om bedriften, oppøver kritisk og teoretisk refleksjon om betydnigen av kunnskap om kommunikasjon og medieprodukter, og gir trening i å formidle hvilke kompetanser og kunnskaper studenten har gjennom utdanningen.

Arbeidet gir studentene viktige erfaringer med å gjennomføre et arbeid med tidsfrister, kommunisere med andre i en arbeidsprosess, lage avtaler, presentere arbeidet underveis for kolleger o.l. Gjennom prosjektoppgaven skal studentene øve opp refleksjonen omkring utdanningens relevans for arbeidslivet, få trening i skriftlig formidling og vurdering av et arbeidsprosjekt, og få trening i aktivt litteratursøk, for eksempel i litteratur om prosjektarbeid og metode.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til Medier og kommunikasjon (bachelor) har adgang til emnet. 

MEVIT3811 har en egen søknadsprosedyre, der studenter må søke om opptak gjennom et motivasjonsbrev. Vi kan ikke garantere at alle som søker får opptak til emnet. 

Her er informasjon om hvordan du kan søke om opptak til MEVIT3811:

  1. Svar på nettskjema innen kl. 23:59 onsdag 1. desember 2021, og sett emnet MEVIT3811 på første prioritet. I nettskjemaet laster du også opp motivasjonsbrev og CV. Lenke til nettskjemaet blir sendt ut på epost (til UiO-epostadresse) en uke før fristen.
  2. Meld deg opp til MEVIT3811 i utdanningsplanen innen onsdag 8. desember. Dersom du ikke får plass på MEVIT3811, vil du få plass på enten MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3812 – Mediestudenter som forskere: Design i mobile medier.

Motivasjonsbrev, CV og karakternivå teller med i opptak til emnet, og motivasjonsbrevet skal stiles som en jobbsøknad. I motivasjonsbrevet er det viktig å formidle:

  • hvorfor du ønsker å følge dette emnet
  • relevant bakgrunn, erfaring og ferdigheter
  • eventuelle arbeidsoppgaver du spesielt kunne tenke deg.

Motivasjonsbrevet vil ikke gå videre til eventuelle arbeidssteder og er ikke ment som en søknad til en konkret arbeidsplass. Fordeling av studenter på ulike praksisplasser skjer først etter undervisningsstart på emnet.

Undervisning

Det er tidlig undervisningsstart i emnet, og det må også påberegnes noe ettermiddag- og kveldsundervisning.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Praksis og obligatorisk aktivitet og  må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på inntil 15 sider. Semesteroppgaven skal være en refleksjon over og diskusjon av noe mediefaglig relevant fra den praksisplassen du har vært utplassert på og de arbeidsoppgavene du har hatt.

Studenter som har hospitert i samme bedrift kan levere felles oppgave. Pensum og problemstilling velges i samråd med faglærer. Oppgaver som skrives sammen kan være på inntil 30 normalsider og individuelle oppgaver inntil 15 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk