Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet arrangeres det KUN eksamen våren 2022 for de som allerede har bestått obligatorisk aktivitet. Det tilbys ikke undervisning i emnet.

I dette emnet skal studentene tilegne seg:

  • en grunnleggende forståelse av forskningsprosesser i medievitenskapelig forskning
  • kunnskap om ulike forskningsopplegg
  • kjennskap til de mest anvendte analysemetodene innen samfunnsvitenskapelig basert medieforskning

Hva lærer du?

  • Du får en innføring i sentrale begreper og analysemetoder i empirisk medieforskning og lærer å forstå kvantitative og kvalitative forskningsprosesser og forskningsopplegg. Emnet lærer deg å vurdere hvilke metoder du kan anvende for å gjennomføre en datainnsamling.
  • Du får en introduksjon til metoder som spørreskjemaundersøkelser, kvalitative intervjuer, feltobservasjon og digital datainnsamling. Du lærer hvordan disse metodene kan anvendes i enkle undersøkelser, og hvordan henholdsvis kvantitative og kvalitative data kan analyseres og evalueres.
  • Du lærer også om kildekritikk og etikk, og kritisk evaluere forskningsdesign, metodebruk, datakvalitet og etterprøvbarhet i andre forskningsprosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminargrupper. I seminarene vil studentene jobbe med eksamensrelevante oppgaver og pensumdiskusjoner.

Studentene skal levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave, som vurderes som godkjent/ ikke godkjent.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

I normale semestre: Firetimers skoleeksamen. 

I koronasemestre: Hjemmeeksamen. Dette gjelder foreløpig våren 2020 og våren 2021. Se semesterside for detaljer. 

Våren 2022 (siste gang eksamen tilbys i dette emnet), vil det være 4 timers skoleeksamen.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Kun studenter som allerede har bestått obligatoriske aktiviteter i emnet kan melde seg til eksamen våren 2022. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om evt oppgavetekst på engelsk må sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamensdatoen. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk evaluering våren 2011

Periodisk emneevaluering våren 2013

Periodisk evaluering våren 2019

Annet

Emnet kan erstattes av andre kurs i metode etter søknad som redegjør for at studenten har kompetanse som dekker flere metodiske tradisjoner.

Eksempelvis vil STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode, SVMET1010 – Kvalitative metoder, PSY1010 – Innføring i metode, og SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført) kunne erstatte dette emnet. Selv om disse emnene ikke dekker både kvalitative og kvantitative metoder – og ikke humanistiske metoder – gir de en generell metodeforståelse som er viktig på dette nivået.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys for siste gang vår 2021.

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys for siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk