MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet arrangeres det KUN eksamen våren 2022 for de som allerede har bestått obligatorisk aktivitet. Det tilbys ikke undervisning i emnet. Ønsker du å ta et lignende emne - søk om opptak til MEVIT1320 - Journalistikkens rolle, etikk og nyhetsproduksjon i det moderne samfunnet (Emneside kommer).

Emnet tar opp teorier og tilnærminger til journalistikk i presse, kringkasting og nett, som bakgrunn for å forstå journalistikk som en sentral og mektig institusjon for samfunn og demokrati. Videre gir emnet en innføring i ulike journalistiske sjangre og metoder i journalistikk.

Emnet tar også opp publikums bruk og forståelse av journalistisk innhold i mediene, og går gjennom sentrale pressetiske spørsmål og ordninger.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for journalistikkens rolle i samfunnet og sentrale metoder og tilnærmingsmåter til forskning på journalistikk.

Studentene skal kunne analysere ulike etiske dilemmaer som oppstår i journalistisk arbeid, og kunne gjøre rede for tradisjoner og metoder i undersøkelser av mediebruk.

Studentene skal også kunne forklare endringer som journalistikken undergår som følge av digitale medier og brukermedvirkning i journalistiske medier.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan journalistisk innhold påvirker publikum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger og seminarer. Emnet har obligatoriske aktiviteter som må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet. For å få anledning til å fremstille seg til eksamen skal studentene i løpet av semesteret:

  • Møte opp på 75% av seminarene
  • Levere og få godkjent to skriftlige arbeider: 1) journalistisk arbeid og 2) refleksjonsnotat. Disse arbeidene gjøres i grupper. Hver gruppe gir også skriftlig tilbakemelding til to andre grupper og til det brukes verktøyet Peergrade.
  • Mer informasjon om dette blir gitt i undervisningen og i canvas.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Obligatoriske aktiviteter og fravær

Det er studentens eget ansvar å ha oversikt over obligatoriske aktiviteter, og overholde oppmøtekrav og frister. Alle må gjøre seg kjent med regler for obligatoriske aktiviteter på HF. Dersom du blir syk eller har en annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du søke om fravær så snart som mulig og senest samme dag (som fraværsdagen eller innleveringsfristen). Dokumentasjon på fraværet må sendes inn til instituttet innen tre virkedager.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave over et oppgitt emne, på inntil 10 normalsider (hver side tilsvarer ca. 2300 tegn uten mellomrom).

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Dersom du ønsker å søke om engelsk oppgavetekst, må søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no senest tre uker før eksamen starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys for siste gang vår 2021.

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys for siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk