80-gruppe – Religionsvitenskap (80REL2)

Om emnegruppen

Hvordan påvirkes samfunn, politikk og miljø av religiøse forestillinger? Hvordan former buddhisme og kristendom kultur og privatliv? Hvordan har islam og antikkens religioner preget historien? Hva sier hinduisme og new age om kjønn og autoritet?

Religionsvitenskap er et fag med hele verden som studiefelt. Også interesseområdene spenner vidt: fra hellige tekster, handlinger, gjenstander og steder til mystikk og magi og til ulike sider av forholdet mellom religion og samfunn. Her stiller religionsvitere ofte spørsmål med både historisk og samtidig relevans: Hvordan oppstår religioner og religiøse fenomen, og hvordan utvikler og forandrer de seg i samspill med kulturelle og sosiale faktorer? Men en viktig rolle spiller også komparative studier, der religiøse forestillinger, handlinger og fellesskapsformer sammenliknes på tvers av historiske epoker og geografiske områder.

80-gruppen i religionsvitenskap gir en bred skolering i faget og en dypere innsikt i fagets teorier og metoder. I bacheloroppgaven får studenten prøve ut sin kunnskap gjennom en selvstendig undersøkelse.

Fordypningen legger grunnen for videre religionsvitenskapelige studier på masternivå. Med en 80-gruppe i religionsvitenskap skal studenten kunne:

  • gjøre rede for det religiøse liv i verden i dag og drøfte religionenes betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet
  • gi et oversyn over de viktigste religiøse tradisjonene i deres globalhistoriske sammenheng
  • gjøre mer inngående rede for to eller tre religioner eller grupper av religioner
  • gjøre selvstendig bruk av religionsvitenskapelige fagtermer og analysekategorier.
  • sammenlikne religioner og peke på vesentlige fellestrekk og karakteristiske forskjeller
  • gi et oversyn over faghistorien, presentere viktige metodiske og teoretiske ansatser og vurdere den vitenskapelige verdien av dem.
  • gjøre rede for og vise betydningen av religiøse endringsprosesser i moderne tid, for eksempel med henblikk på religionens rolle i politisk sammenheng og/eller i et kjønnsperspektiv.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 sp velges blant følgende emner:

10 sp velges blant følgende emner


For studenter fra tverrfaglige kjønnsstudier
Dersom du er student på programmet Tverrfaglige kjønnsstudier består fordypningen av 60 sp obligatoriske emner:
REL1001 – Religionsvitenskapelig teori – 10 studiepoeng
REL1003 – Verdensreligionene – 20 studiepoeng.
REL2001 – Religiøs kompleksitet - teori og metode – 10 studiepoeng
REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap – 10 studiepoeng
REL3040 – Kjønn og religion – 10 studiepoeng

I tillegg må du velge 20 studiepoeng blant emnene på 2000-nivå, eller 10 studiepoeng på 2000-nivå og 10 studiepoeng på 3000-nivå.

Studenter på tverrfaglige kjønnsstudier skal ha et kjønnsperspektiv i sin bacheloroppgave.
 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Religionsvitenskap (bachelor)