REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På REL3090 skal du ferdigstille et skriftlig arbeid om et religionsvitenskapelig tema. Tema må godkjennes av emneansvarlig.

Du velger oppgavetittel selv, men tema skal relateres til en felles, generell diskusjon som hele gruppen tar opp på fellesseminarer. Felles diskusjonstema oppgis ved semesterstart.

Oppgavens omfang skal være ca. 10 sider á 2300 (uten mellomrom).

Emnet er en forberedelse til et arbeidsliv som krever evne til selvstendig problemløsning. Det kan også være forberedelse en til mastergrad.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • Formulere en problemstilling og gjennomføre en mindre undersøkelse
  • Velge riktig(e) metode(r) for å kunne svare på din problemstilling
  • Finne relevant litteratur og kilde
  • Uttrykke deg i sjangeren akademisk sakprosa, inklusiv å kunne referere og lage litteraturliste
  • Skrive en religionsvitenskapelig, analytisk tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er tilgjengelig for studenter på studieretning for religionsvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av seminarer. Det er forventet aktiv deltagelse på seminarene i form av diskusjoner og fellessamtaler. Mer informasjon om undervisningsopplegget blir gitt ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til 8 av 10 seminarer
  • Innlevering av idéskisse 
  • Tre oppgaveutkast som må godkjennes av faglærer.

Informasjon om oppgavene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

Innlevering av idéskisse og oppgaveutkast er bare gyldige i ett semester.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på ca. ti sider. Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å  sette seg inn i krav og frister for oppgaven. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk