HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i europeisk historie for perioden fra ca 500 f.Kr. til ca 1750/1800 e.Kr. Denne lange perioden kan deles i:

• antikken (ca. 500 f.Kr. - ca. 400 e.Kr.)
• middelalderen (ca. 400 - ca. 1520)
• tidlig nytid (ca. 1520 til ca. 1750/1800)

Emnet behandler utviklingen i Europa både med henblikk på religion, politikk, kultur og teknologi, samt sosiale, økonomiske og demografiske forhold.
Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunns utvikling.

Emnet gir også innføring i historiefagets metodelære og fagets egen historie.
I metodelæren presenteres sentrale emner som historisk kildekritikk, bruken av kilder som "levning" eller "beretning", problemstillinger og begrunnelsesforhold. Disse temaene behandles med utgangspunkt i konkrete kildeeksempler og utdrag av historiske framstillinger.

Historiografidelen (faghistorien) skal gi kunnskap om historiefagets vekslende vitenskapsteoretiske tilnærminger.

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av europeisk historie i perioden. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, så som økonomi, demografi og politikk. Pensum er delt i to: et oversiktspensum på ca. 700 sider og en metodedel på ca. 300 sider. Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien.

Studentene skal beherske de metodiske prinsippene som kjennetegner dagens historieforskning. De skal også kjenne hovedtrekkene i historiefagets utvikling. Studentene skal oppøve sin evne til skriftlig framstilling, til samarbeid i grupper, og til å gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid. Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som mangler dette emnet i bachelorgraden sin eller går på Europastudier får anledning til å melde seg opp. Oppmelding til dette emnet må skje manuelt ved henvendelse til instituttet, enten i ekspedisjonen eller ved å sende mail til historie-student@iakh.uio.no.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng med det nye emnet HIS1100 - eldre verdenshistorie

I tillegg det følgende: 10 studiepoeng mot HIS1120 - Eldre europeisk historie. 5 studiepoeng mot HIS1111 - Eldre norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1131 - Eldre global historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1311 - Nyere norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1321 - Nyere europeisk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1331 - Nyere global historie, med metodedel.

Emnet kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger (12 dobbelttimer) hvor oversiktspensum er hovedfokus, samt seminargrupper (5 dobbelttimer) der metodedelen er hovedfokus. Forelesningene vil være delvis felles med det nye HIS1100 - eldre verdenshistorie.

Forelesningene er åpne for alle, men seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på seminarundervisningen(dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave: Kvalifiseringsoppgaven skrives i metodedelen. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives.
Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det vil bli gitt én mulighet til gjenopptak av eksamen, i forbindelse med utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding og tidspunkt for eksamen, vil bli lagt ut på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet bygger ikke på andre emner, men er ment som et introduksjonsemne i de 80-grupper eller 40-grupper der det inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Eksamen

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk