Dette emnet er nedlagt

HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Perioden mellom den franske revolusjonen i 1789 og det store europeiske revolusjonsåret i 1848 var i seg selv preget av store omveltninger og spenninger som grep dypt inn i politisk, sosialt, økonomisk, juridisk og religiøst liv i Norden og ikke minst det øvrige Europa. Den franske revolusjonen var imidlertid i første rekke nettopp fransk, og det var først under Napoleons herredømme og europeiske imperium fra 1799 til 1814/15 at de virkelig store omveltningene fant sted i Europa.

I dette emnet ser vi på hvordan Napoleons imperium og kriger preget Norden og Europa. Vi ser også på hvordan etterdønningene fra napoleonstidens politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle reformer og omkalfatringer preget tiårene frem mot revolusjonsbølgen på midten av 1800-tallet i spennet mellom reformvillige og reaksjonære strømninger og krefter.

Norges 1814 vil dermed sees og vurderes i et større europeisk perspektiv, noe som også gjør det naturlig å spørre hvor spesielt det såkalte norske «mirakelåret» 1814 egentlig var i en større sammenheng.

Viktige temaer og stikkord er:

  • krig og konflikt
  • motstand og kollaborasjon
  • modernisering, imperialisme, nasjonalisme, liberalisme, konservatisme
  • reaksjon og restaurasjon
  • radikalisme og sosialisme

Hva lærer du?

Du lærer å:

  • Forstå den politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske utviklingen i Norden og det øvrige Europa i første halvdel av 1800-tallet og hvordan denne utviklingen både sprang ut av en revolusjon og skapte nye revolusjoner.
  • Sammenligne utviklingen i Norge og Norden med det øvrige Europa i perioden; se viktige likhetstrekk, forskjeller og paralleller, og slik forstå ulike betingelser for historisk utvikling. Det legges særlig vekt på at studentene skal forstå den internasjonale konteksten for og parallellene til utviklingen i Norden i perioden.
  • Forholde deg kritisk til ulike tekster og historiske fortolkninger, og forstå ulike syn på historiske begivenheter, prosesser og sentrale aktører.
  • Vurdere hvordan enkeltaktører påvirket sentrale begivenheter og prosesser i perioden, og forstå hvordan perioden både for Norden og Europas del var preget av såkalte åpne situasjoner, hvor utfallene og den videre utviklingen ikke var selvsagt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer). Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Kvalifiseringsoppgave: Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Kvalfiseringsoppgaven må være bestått for at man kan avlegge eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. Navngi filen med emnekode og kandidatnummer (ikke navn). I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur står på oppgavearket som legges ut på semestersidene, og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk