Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den industrielle revolusjon var innledningen til en ny fase i historien. Det økonomiske vekstmønsteret ble endret radikalt - fra nå av var veksten vedvarende og stanset ikke lenger opp. Det vil si at den industrielle revolusjon, som først fant sted i Storbritannia ca. 1760-1830, var innledningen til det som skulle bli til dagens velferdssamfunn.

Storbritannia gjennomgikk store forandringer: arbeidets natur, sosiale grupperinger og klassedannelser, kvinners stilling, og urbanisering er noen av områdene som peker seg ut. Den økte rikdommen kom imidlertid gjennom utbygging av industri. Og bak den igjen ser vi en rekke teknologiske nyvinninger, nye måter å organisere produksjonen på, nye markeder, m.m. Hvilke forhold var det som ga seg utslag i økonomisk vekst? Og hva var det egentlig som var så revolusjonerende ved samfunnsutviklingen?

Emnet gjennomgår beregninger av det økonomisk vekstforløpet; endringer innen jordbruk, håndverk og industri; teknologiske endringer og utviklingen av nye institusjoner; kvinners rolle og et utvalg sosiale og kulturelle aspekter. Teoretisk og metodisk behandles aspekter ved kvantitative sider og statistikk, samt kvalitative kilder i historisk analyse.

Emnet kan med fordel kombineres med:

Hva lærer du?

Studenten skal ha tilegnet seg en god oversikt over hovedtrekkene ved den industrielle revolusjon, inkludert utviklingen innen ulike sektorer. Videre skal han/hun kjenne til de mest sentrale debattene på feltet, og beherske sentrale analytiske begreper. Studenten bør ha evne til kritisk lesing, selvstendig tenkning og akademisk skriving, og skal kunne formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer)

NB: Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Studenter skal levere ett førsteutkast (max. 6 sider) til semesteroppgaven i classfronter til angitt dato. Faglærer kommenterer oppgavene, og studentene skal arbeide videre med sitt eget førsteutkast fram mot innleveringsdato.

Iløpet av kurset skal alle holde et kildekritisk innlegg (faglærer gir oppgave). Innlegget skal også leveres i classfronter, max. 1 side.

Studentene skal også gjennomføre en halvdagsprøve, der studentene får utlevert en oppgave som skal besvares og leveres i classfronter i løpet av 3 timer (max. 3 sider).

Alle datoer for innleveringer står i detaljert undervisningsplan for emnet.

Merk at det er obligatorisk nettundervisning i emnet, og studenter må bruke classfronter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Våren 2006 vil det gis intensiv undervisning i dette emnet, med doble forelesninger i uka (12 ganger). Det legges inn en leseuke i løpet av perioden. Se detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe, der følgende arbeider skal inngå:

Semesteroppgave på max. 6 sider

Kildekritisk innlegg på max. 1 side

Tidsavgrenset oppgave på max. 3 sider

Alle oppgavene skal leveres i classfronter.


Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Mappen vurderes med bokstavkarakter.

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk