Dette emnet er nedlagt

HIS2312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Økonomiens globalisering er blitt et sentralt tema for samfunnsdebatt og økonomisk politikk. Verdensøkonomiens integrering er et gammelt fenomen i den forstand at den kapitalistiske handelen og produksjonen i århundrer har hatt en internasjonal dimensjon. Denne modulen vil konsentrere seg om integreringsprosessen på 1900-tallet.

En rekke sentrale temaer vil bli studert: fremveksten av transnasjonale selskaper og disse selskapenes voksende rolle; de internasjonale investeringsstrømmene; handelens mønster og innhold; finanskapitalens relative vekt og betydning; det institusjonelle rammeverket i form av penge- og valutasystemer og politikk i internasjonale organer, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdens handelsorganisasjon WTO), etc. Et viktig spørsmål er også hvordan denne integreringen har påvirket de forskjellige nasjoners evne til å drive en selvstendig økonomisk politikk.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskaper om den historiske bakgrunnen til dagens globaliseringsproblematikk. De skal være kjent med at integrasjonen av verdensøkonomien er en lang historisk prosess og vite hvordan den har variert med forskjellige forutsetninger under hele 1900-tallet. Studentene skal etter kurset også ha grunnleggende kunnskaper om ulike forklaringer på disse variasjonene. Forskjellige teoretiske perspektiver er et viktig mål ved studiet. Studentene skal også øve seg i kritisk lesning, problemformulering og evne til å fortolke informasjon. Dessuten skal de oppøve sin evne til å presentere kunnskapene i form av skriftlige og muntlige fremstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen vurderes av faglærer og bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ikke avklart hvorvidt emnet skal tilbys igjen

Undervisningsspråk

Norsk