ECON1410 – Internasjonal økonomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en innføring i økonomisk teori som kan forklare hvorfor land handler med hverandre, hva gevinsten ved varebytte er, hvilke varer de enkelte land eksporterer og importerer.

Videre ser vi på hvilke grupper som vil kunne vinne og tape på handel og går også inn på "handelens politiske økonomi".

Vi vil også ta opp enkelte myter omkring "internasjonal konkurranse" og globalisering. Samt forsøke å forstå betydningen av internasjonale spilleregler for varebytte og WTOs og andre internasjonale organisasjoners rolle for verdenshandelen.

I tillegg vil betydningen av arbeidskraftsmigrasjon og kapitalbevegelser analyseres for å forstå hvilken betydning disse fenomenene har i en stadig mer globalisert verden.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 • økonomisk teori om internasjonal handel, internasjonal arbeidsdeling og internasjonale faktorbevegelser
 • nøkkeltall og fakta knyttet til internasjonal handel
 • drivkreftene bak internasjonal handel og internasjonale faktorbevegelser
 • konseptet ”komparativ fortrinn”
 • hvorfor internasjonal handel gir gevinster
 • Ricardos teori, Heckscer-Ohlin teorien, samt nyere handelsteori
 • sammenhengen mellom handel, næringsstruktur og spesialiseringsmønster
 • motivene for å innføre handelspolitiske restriksjoner
 • virkningene av handelspolitiske tiltak for land og enkeltgrupper -- hvem taper og hvem vinner på endrete handelsregimer?
 • WTOs rolle i verdensøkonomien
 • betydningen av direkte utenlandsinvesteringer og multinasjonale selskaper i verdensøkonomien

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • bruke grafer og algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til internasjonal handel.
 • beherske de metoder som knytter seg til partiell likevekt analyser, så vel som metoder som knytter seg til generell likevekt analyser.
 • analysere kreftene som virker sammen i et enkelt marked, og også kunne analysere hvordan markedene virker sammen, herunder hvorledes prisendringer i produktmarkedet påvirke prisene i faktormarkedene
 • analysere virkningene av handel for nasjonale næringsstrukturer, omstilling og velferd
 • analysere virkningene av jevn eller sektorspesifikk økonomisk vekst – i eget land og andre land – for spesialiseringsmønstre, internasjonalt varebytte og de enkelte lands velferd

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ordinært har dette emnet en 3-timers skriftlig eksamen.

For våren 2022 gjelder følgende:
Eksamen blir avviklet som en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info