HIS2361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etter andre verdenskrig ble menneskerettigheter tatt inn som et fundamentalt prinsipp i internasjonal politikk. Konvensjonen som grunnla De forente nasjoner (FN) i 1945 slo fast at organisasjonen skulle fremme menneskerettighetene, og alle medlemsstatene lovet å samarbeide om disse rettighetene. Samtidig inneholdt den skranker for internasjonalt engasjement i indre forhold i enkeltstater.

Spenningsfeltet mellom internasjonalt arbeid for menneskerettigheter og nasjonal suverenitet skulle komme til å prege politikkområdet i tiårene som fulgte, og det er stadig meget aktuelt. Spørsmål som hva er menneskenes fundamentale rettigheter, hvem skal ha disse rettighetene, hvem er ansvarlige for at alle har disse rettighetene, og hvordan internasjonale institusjoner skal kunne etterprøve og sikre staters etterlevelse av sine internasjonale forpliktelser, har vært gjenstand for omfattende diskusjoner i enkeltland og ulike internasjonale sammenhenger. Etter 1945 har stadig nye internasjonale erklæringer, konvensjoner og komiteer har blitt vedtatt, og nye grupper har fått spesiell beskyttelse gjennom disse.

Historikere har de siste femten årene interessert seg for de internasjonale menneskerettighetenes historie. Mange tema er fortsatt uutforsket, samtidig som uenighet mellom historikere er i ferd med å skape ulike retninger innen studiet av menneskerettighetenes historie.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne hovedtrekkene i utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet fra midten av 1850-tallet til i dag, både globalt og regionalt. De skal ha kjennskap til hovedmomentene i forskningsdiskusjonen om hvordan og hvorfor beskyttelse av menneskerettigheter ble bygget inn i internasjonale politiske strukturer, hvem som har vært pådrivere og kritikere av slike bestrebelser og ulike periodiseringer av menneskerettighetenes historie. Videre skal studentene få innsikt i utfordringer knyttet til å sikre at statene etterlever sine internasjonale forpliktelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historieemner) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Gode leseferdigheter i engelsk forutsettes for studenter som vil ta dette emnet.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av tolv dobbelttimer seminarundervisning. For å kvalifisere deg til eksamen, må du bestå den muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven.

Obligatorisk muntlig aktivitet:

 • Studentene forventes å delta aktivt i timene, og alle skal holde minst ett forberedt innlegg med et notat levert i emnets Canvasrom senest klokka 12:00 fire dager før framføring.

 • Nærmere veiledning gis i seminarene.

 • Uten godkjent forberedt innlegg har studentene ikke anledning til å gå opp til eksamen.

Kvalifiseringsoppgaven:

 • skal være på 1900-2700 ord, inkludert fotnoter men ikke medregnet litteraturlisten.
 • oppgaven skrives i Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse og halvannen linjeavstand og merkes med antall ord.
 • det skal brukes fotnoter etter Chicago 16 A stilen, se http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-fotnoter/.
 • Innlevering skal skje i Canvas.
 • Studentene vil få tilbakemelding (godkjent/ikke godkjent), samt individuelle kommentarer.
 • Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke.

Nærmere informasjon om kvalifiseringsoppgaven gis i seminarene og publiseres på Canvas.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven publiseres i Canvas senest sju uker før innleveringsfristen.

 • Oppgaven skal være på 4200-6000 ord, inkludert fotnoter men ikke medregnet litteraturlisten.
 • Oppgaven skrives i Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse og halvannen linjeavstand og merkes med antall ord.
 • Det skal brukes fotnoter etter Chicago 16 A stilen, se http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-fotnoter/.
 • Nærmere informasjon om semesteroppgaven gis i seminarene og publiseres på Canvas.

Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave og forberedt innlegg for å kunne levere semesteroppgaven.

Levering:

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk