Dette emnet er nedlagt

HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet av den greske polis er et studium av en samfunnstype som omfatter politisk system, religion og økonomi. Et grunnleggende spørsmål i kurset er hvordan polis som samfunnstype skal oppfattes. Siden den greske polis er godt beskrevet i skriftlige kilder og det foreligger et relevant og rikt arkeologisk materiale, er det mulig å danne seg et relativt detaljert bilde av samfunnene, særlig athenernes polis. Likevel er det i forskningen diskutert inngående hvordan forholdet har vært mellom det ideologisk pregede bildet som finnes i de skriftlige kildene og virkelighetens politiske og økonomiske realiteter. Kurset tar sikte på å belyse nettopp det kontrasterende bildet mellom ideal og virkelighet i de antikke kildene og i den antikke historieskrivingen.

De greske polisene var preget av en kollektiv tankegang, selv om gjennomføringen av denne tankegangen skapte temmelig forskjellige samfunn. Borgerne skulle både engasjere seg aktivt og ha en faktisk innflytelse. Derfor ser man også utallige eksempler på hvordan man søker realisert en aktiv borgermasse i hær, religiøse ritualer, sosiale og politiske institusjoner. Samtidig var dette på ingen måte klasseløse samfunn; det var stor forskjell blant borgerne både økonomisk og statusmessig, dessuten var store grupper av innbyggerne uten borgerrett og følgelig også uten formell innflytelse på statens virksomhet. Hvordan forsøkte polisene å kombinere idealet om kollektivets altoverskyggende betydning med konkurransementalitet og sosial og økonomisk ulikhet? Athen er det best dokumenterte eksempel og vil følgelig også bli mest fokusert i kurset.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene erverve en grunnleggende forståelse for de antikke greske samfunn. Det legges vekt på at man forstår de skriftlige kildenes egenart i perioden, for eksempel genrer innen litteratur og filosofi, som danner et utgangspunkt for moderne forskning på den greske polis, hvor et hovedmål er å studere og forstå forskjellige hovedretninger i dagens antikkforskning. Studentene skal forstå kildegrunnlaget for ulike moderne synspunkter og kunne vurdere forskningen på selvstendig grunnlag. Studentene skal i tillegg oppøve evnen til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk for å ta dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (nedlagt)

Det kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2111 - Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emne tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk