HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven)

Kort om emnet

Emnet er et leseemne, der studenten setter opp et eget pensum i samråd med en vitenskapelig ansatt,  eller bruker et pensum som allerede er utarbeidet. Dette vil si pensumliste fra et (realhistorisk) fordypningsemne på masternivå med kode HIS4XXX i Instituttets emneportefølje.

Formålet med HIS4120 er å sikre at studentene får bredde i sine kunnskaper om historiefaglig forskning gjennom masterstudiet. HIS4120 skal derfor ikke overlappe tematisk, geografisk eller kronologisk med den enkelte students masterprosjekt. 

Emnet kan erstattes av andre realhistoriske historieemner på 4000-nivå. Da gjelder de samme reglene med hensyn til overlapp med masterprosjektet, det er den enkelte students ansvar å sjekke opp at det er tilstrekkelig adskilt.

 • Litteraturen skal gi god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng.
 • Det er viktig at forskjellige synspunkter er representert, og pensum bør derfor inneholde flere artikler og utdrag.
 • Emnet skal inneholde historiografi der dette finnes.
 • Et utvalg kilder kan inngå i pensumet.
 • Omfanget av pensum skal være på minimum 1000 sider.

Pensumlisten må godkjennes av en vitenskapelig ansatt, som også forsikrer seg om at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur.

Pensumlisten skal leveres i instituttets postkasse i 4. et. i Niels Threschows hus innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

Mer informasjon finner du her: retningslinjer for pensumlister

Det anbefales at emnet tas i andre semester på master i historie.

Hva lærer du?

Studenter som har tatt dette emnet skal kunne:

 • lese og vurdere forskningslitteraturen kritisk og selvstendig
 • ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler
 • sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte gjennom skriftlig eksamen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Pensumlisten kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Dersom emneområdet ligger tett opp til emner studenen har tatt , må pensumet innholdsmessig gå ut over det pensum kandidaten tidligere har lagt opp, enten ved kronologisk utvidelse eller ved tematisk fordypning.

Undervisning

Det gis ikke undervisning i emnet.

Obligatorisk aktivitet

 • Det er obligatorisk å levere pensumlisten innen fristen.
 • Dersom kandidaten utsetter eksamen eller skal ta eksamen opp igjen, må en pensumliste som er godkjent av faglærer fra det inneværende semesteret leveres.

Pensumliste må være innlevert innen angitte frister for at eksamensmeldingen skal være gyldig. Manglende pensumlister medfører trekk av eksamensmelding.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Les om oppgaveskriving her.

 • Eksamensoppgaven publiseres i Inspera kl. 11:00 første eksamensdag.
 • Oppgaven skal være på seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • semester

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Inspera
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf
 • Navngi filen med kandidatnummer (ikke navn) og emnekode (HIS4120).

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Inspera. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys siste gang høsten 2019.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk